24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

У Г О Д А між Пенсійним фондом України і Департаментом соціального страхування Естонської Республіки про взаємний переказ та виплату пенсій
4 червня 2009

У Г О Д А

між Пенсійним фондом України і Департаментом соціального страхування Естонської Республіки про взаємний переказ та виплату пенсій

 

Пенсійний фонд України і Департамент соціального страхування Естонської Республіки (надалі - Сторони) з метою виконання Договору між Урядом України і Уря­дом Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення (надалі — Договір), підписано­го 20.02.1997 р., а також Угоди між Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством соціальних справ Естонської Республіки про порядок застосування Дого­вору між Урядом України і Урядом Естонської Респуб­ліки про співробітництво в галузі соціального забезпе­чення домовилися про таке:

Стаття 1

У разі переселення пенсіонера з території однієї дер­жави на територію іншої Сторона держави, звідки пере­селився пенсіонер, продовжує виплату пенсій за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальних в Україні і народних в Естонії, перед­бачених статтею 18 Договору.

Переказ пенсій здійснюється обома Сторонами на основі заяви пенсіонера і документа, який підтверджує проживання, що подаються:

~ до компетентних установ по місцю проживання;

- до Пенсійного фонду України;

- до Департаменту соціального страхування Естонсь­кої Республіки;

Стаття 2

Згідно із статтею 16 Договору, якщо право на пенсію відповідно до законодавства Сторін, виникає тільки в результаті підсумовування періодів страхування, одер­жаних відповідно до законодавства обох Сторін, кожна із Сторін виплачує розмір пенсії згідно із страховим стажем, набутим на ії території.

Стаття З

Переказ пенсій здійснюється тільки за умови пересе­лення пенсіонера на проживання з території однієї дер­жави на територію іншої.

Основою для переказу призначеної пенсії особі, що проживає на території іншої держави, є пенсійна справа.

Стаття 4

По отриманні заяви про прибуття пенсіонера і під­твердження його легального проживання на території іншої держави. Сторона цієї держави надсилає Стороні, яка виплачуватиме пенсію, підтвердження про прибуття пенсіонера із зазначенням адреси попереднього місця проживання.

Виплата пенсій Сторонами поновлюється, починаю­чи з наступного місяця, до якого було виплачено пенсію за попереднім місцем проживання, але не більше, ніж за один рік з моменту звернення за пенсією.

 

Стаття 5

Пенсії виплачуються за поточний квартал на основі платіжних відомостей (додаток), які кожна із Сторін складає щоквартально і не пізніше 20 числа другого мі­сяця кварталу надсилає в двох примірниках.

Після виплати пенсій другий примірник відомостей з поміткою про виплату або із зазначенням причини неви­плати повертається кожною із Сторін.

Стаття 6

Переказ пенсій здійснюється Сторонами на рахунки обслуговуючих банків у доларах США за курсом валют, що встановлюється Національним банком України або Естонським банком на день здійснення операції згідно із банківськими реквізитами, які повідомляються Сто­ронами.

 

Стаття 7

Виплата пенсій здійснюється в національній валюті держави, на території якої постійно проживає одержувач, за курсом долара США до національної валюти, встанов­леному на день надходження платежу.

Стаття 8

Сторона, яка здійснила виплату пенсій, повертає один примірник відомостей Стороні, що фінансує випла­ту, з помітками про проведення виплати і зазначенням причин невиплати, не пізніше 20 числа першого місяця кварталу.

Стаття 9

Сторони проводять взаємні звірки витрачених сум на виплату пенсій за квартал на основі отриманих відомос­тей і перерахованої суми.

Якщо перерахована сума більша, ніж виплачена, за­лишок грошової суми зараховується в рахунок коштів на подальшу виплату.

Стаття 10

У разі смерті пенсіонера, який отримував пенсію від обох Сторін, виплата допомоги на поховання проводить­ся Стороною, на території якої проживав пенсіонер, від­повідно до її законодавства.

У разі смерті пенсіонера, який отримував пенсію від однієї Сторони, але проживав на території держави іншої Сторони, виплату допомоги на поховання проводить Сторона, яка фінансувала виплату пенсії.

Стаття 11

Сторони беруть на себе відповідальність за правиль­ну виплату пенсій.

Одержувачі пенсій не несуть витрат, пов'язаних з ви­платою їм пенсій.

Витрати на оплату послуг по доставці і виплаті пен­сій на місцях несе Сторона, на території якої проживає одержувач пенсії.

 

Стаття 12

Пенсійний фонд України        несе відповідні        витрати, пов'язані:

- з переказом на банківський рахунок Департа­менту соціального страхування Естонської Республіки коштів для виплати пенсій, призначених в Україні осо­бам, які проживають на території Естонської Респуб­ліки;

- з доставкою і виплатою пенсій, призначених в Ес­тонській Республіці особам, які проживають на території України;

Стаття 13

Департамент соціального страхування Естонської Рес­публіки несе відповідні витрати, пов'язані:

- з переказом на банківський рахунок Пенсійного фонду України коштів для виплати пенсій, призначених в Естонській Республіці особам, які проживають на те­риторії України;

- з доставкою і виплатою пенсій, призначених в Україні особам, які проживають на території Естонської Республіки;

Стаття 14

Сторони розглядають заяви осіб, обмінюються до­кументами, необхідними для виплати пенсій, для черго­вого повторного огляду інвалідів, своєчасно забезпечу­ють інформацією про зміну місця проживання, про смерть одержувача пенсій. Зазначені документи нада­ються українською і естонською мовами з перекладом на російську.

Стаття 15

Сторони беруть на себе зобов'язання по обміну за­конодавчими і нормативними документами, необхід­ними для забезпечення виконання Договору і цієї Угоди.

Обмін інформацією проводиться російською мо­вою.

Заяви, прохання, скарги, передбачені статтями 29 і 33 Договору, кожна із Сторін надсилає протягом 15 днів з моменту їх отримання.

Стаття 16

Внесення змін і доповнень в цю Угоду здійснюється Сторонами по узгодженню між собою.

Стаття 17

Розбіжності, які виникають між Сторонами по тлума­ченню або застосуванню цієї Угоди, вирішуються шля­хом прямих переговорів і консультацій.

 

Стаття 18

Угода набуває чинності з дня її підписання і буде ді­яти доти, поки буде застосовуватися Договір між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 20.02.1997 року.

Стаття 19

Вчинено в м. Києві «14» травня 1998 р. в 2-х примір­никах, кожний українською, естонською та російською мовами, при цьому всі тексти автентичні.

За Пенсійний фонд України                                               За Департамент

                                                                                               соціального страхування Естонської Республіки

 

Б. ЗАЙЧУК                                                                          К. ПЕДАК

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта