24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

УГОДА між Пенсійним фондом України і Державним агентством соціального страхування Латвійської Республіки про порядок переказу і виплати пенсій
4 червня 2009

УГОДА

між Пенсійним фондом України і Державним агентством соціального страхування Латвійської Республіки про порядок переказу і виплати пенсій

Пенсійний фонд України і Державне агентство соці­ального страхування Латвійської Республіки (далі - «Сто­рони»),

враховуючи положення Договору між Україною та Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 26 лютого 1998 року;

керуючись нормами національного законодавства України і Латвійської Республіки та принципами рівнос­ті і взаємної вигоди;

прагнучи розвивати співробітництво в галузі соціаль­ного забезпечення;

домовились про таке:

Стаття 1

Ця Угода визначає порядок переказу і виплати пенсій, передбачених розділом IV Договору між Ук­раїною і Латвійською Республікою про співробітницт­во в галузі соціального забезпечення від 26 лютого 1998 року.

Стаття 2

Переказ і виплата пенсій здійснюються на підставі заяви одержувача пенсії та офіційного підтвердження Компетентної установи держави про легальне прожи­вання одержувача пенсії на її території.

Заява про переказ пенсії за вибором одержувача пен­сії може подаватися:

в Україні — у Пенсійний фонд України;

в Латвійській Республіці — у Державне агентство со­ціального страхування.

 

Стаття З

Після прибуття на місце постійного проживання одержувач пенсії звертається в установи, зазначені в статті 2 цієї Угоди.

Стаття 4

По одержанні заяви про прибуття одержувача пенсії Сторона перебування одержувача пенсії спрямовує Сто­роні, яка виплачуватиме пенсію, заяву одержувача пенсії та документ, що підтверджує проживання із зазначенням адреси і поштового індексу.

 

Стаття 5

Виплата пенсії Сторонами провадиться починаю­чи з наступного місяця, до якого виплачена пенсія за попереднім місцем проживання, але не більше, ніж за 3 (три) роки з моменту звернення за отриманням пен­сії.

Стаття 6

Сторони щоквартально здійснюють виплату призна­чених пенсій.

Стаття 7

Сторони складають платіжні відомості на виплату пенсій у 2-х примірниках і не пізніше 15 (п'ятнад­цятого) числа другого місяця кварталу спрямовують одна одній:

українська Сторона - квартальну відомість,

латвійська Сторона — відомість окремо за кожний мі­сяць кварталу.

Розмір пенсії у платіжній відомості зазначається в національній валюті і доларах США.

Платіжні відомості підписуються уповноваженими особами Сторін і засвідчуються печаткою.

Виплата пенсій здійснюється до останнього числа кварталу, за який подані списки на виплату пенсій.

Не виключаються випадки, коли можуть бути додат­кові списки у зв'язку з невиплаченими сумами в разі смерті одержувача пенсії, а також для виплати допомог на поховання.

Другий примірник відомостей з відміткою про випла­ту пенсій Сторони повертають одна одній до 15 числа місяця, що настає за відповідним кварталом.

Примірник відомості на виплату пенсій наведений у Додатку 1.

Невиплачені суми пенсій зараховуються в рахунок наступних виплат.

Стаття 8

До 31 січня року, який прямує за роком таксації. Сто­рони надають одна одній Порівнювальні акти в 2-х (двох) примірниках. Другий примірник затвердженого акту до 15 лютого року, який прямує за роком таксації, Сторони повертають одна одній.

Примірник Порівнювального акту наведений у До­датку 2.

Стаття 9

Додаток 1 та Додаток 2 становлять невід'ємну части­ну цієї Угоди.

Стаття 10

Сторони щоквартально, одночасно з платіжними ві­домостями, в строки, які зазначені в статті 7 цієї Угоди, перераховують на взаємопогоджені рахунки в банках кошти в доларах США на виплату пенсій.

Стаття 11

Переказ коштів на виплату пенсій проводиться Сто­ронами на рахунки обслуговуючих банків у доларах США в розмірах, зазначених в платіжних відомостях, за курсом, що встановлюється відповідно Національним банком України і Державним банком Латвійської Рес­публіки:

для української Сторони - на день складання відомо­сті на виплату,

для латвійської Сторони - на день здійс­нення операції. Номери рахунків обслуговуючих банків Сторони доводять до відома одна одній.

 

Стаття 12

Виплата пенсій провадиться в національній валюті держави, на території якої проживає одержувач пенсії, за курсом долара США, що встановлюється:

для української Сторони - на день конвертації долара США в національну валюту,

для латвійської Сторони - на день складання відомо­стей на виплату.

Курс долара вказується в кожній відомості.

Стаття 13

Виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю її одержувача провадиться за законодавством держави, Сторона якої здійснювала виплату пенсії.

Стаття 14

У відповідності зі статтею 18 Договору у випадку, якщо загальний розмір пенсії, призначеної обома Сто­ронами, менше мінімального розміру пенсії держави, на території якої проживає її одержувач, ця Сторона вста­новлює пенсіонеру доплату до передбаченого законо­давством мінімуму, та виплачує зазначену суму одно­часно з частиною пенсії, що фінансується іншою Сто­роною.

Стаття 15

Одержувачі пенсій не несуть ніяких витрат, пов'яза­них із виплатою і доставкою пенсій.

Стаття 16

Пенсійний фонд України несе відповідні витрати, пов'язані:

- з переказом на банківський рахунок Державного агентства соціального страхування Латвійської Респуб­ліки коштів для виплати пенсій, призначених в Україні особам, які проживають на території Латвійської Рес­публіки;

- з виплатою і доставкою пенсій, призначених у Лат­війській Республіці особам, які проживають на території України, а також здійсненням конвертації валюти;

- з поверненням на банківський рахунок Державного агентства соціального страхування Латвійської Респуб­ліки невиплачених сум пенсій, призначених на території Латвійської Республіки.

Стаття 17

Державне агентство соціального страхування Латвій­ської Республіки несе відповідні витрати, пов'язані:

- з переказом на банківський рахунок Пенсійного фонду України коштів для виплати пенсій, призначених у Латвійській Республіці особам, які проживають на те­риторії України;

- з виплатою і доставкою пенсій, призначених в Україні особам, які проживають на території Латвійсь­кої Республіки, а також здійсненням конвертації ва­люти;

- з поверненням на банківський рахунок Пенсійного фонду України невиплачених сум пенсій, призначених на території України.

Стаття 18

Сторони несуть відповідальність за виплату пенсій в призначеному розмірі із врахуванням конвертації валюти.

Стаття 19

Сторони розглядають заяви громадян, обмінюються документами, необхідними для виплати пенсій, відомо­стями про роботу одержувача пенсії, своєчасно забез­печують інформацією про зміну місця проживання і смерті одержувача пенсії. Зазначені документи пода­ються українською і латиською мовами з перекладом на російську. Документи завіряються Пенсійним фондом України і Державним агентством соціального страху­вання Латвійської Республіки у відповідності з норма­ми, встановленими законодавством держави кожної Сторони.

Стаття 20

Сторони обмінюються нормативними документами, необхідними для забезпечення виконання цієї Угоди

 

Стаття 21

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення. Зміни та доповнення оформляються відповідними протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 22

Всі спірні питання між Сторонами вирішуються шля­хом переговорів.

Стаття 23

Ця Угода набуває чинності з моменту її підпи­сання та діятиме протягом дії Договору між Укра­їною та Латвійською Республікою про співробітни­цтво в галузі соціального забезпечення від 26 лютого 1998 року.

Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шля­хом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не менш ніж за 6 місяців до дати припи­нення дії цієї Угоди.

Стаття 24

Вчинено в м. Рига «4» липня 2001 року у двох при­мірниках, кожний українською, латиською та російсь­кою мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди, перевага надається тексту російською мовою.

За Пенсійний фонд України

(підпис)

  За Державне агентство соціального страхування Латвійської Республіки

(підпис)                        

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта