24.01.2018
Пошук
Актуальні запитання
05.01.2018
Щодо призначення пенсії по інвалідності особі, яка брала участь у Революції Гідності
07.12.2017
Щодо надання пенсіонером органу Пенсійного фонду документів про своє працевлаштування
22.12.2017
Щодо віку, до досягнення якого дитина має право на одержання пенсії в зв'язку з втратою годувальника за "військовим" законом
30.10.2017
Щодо порядку встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
09.06.2015
Я працював у Болгарії 10 місяців, чи призначать мені пенсію за цей стаж?
17.03.2015
Чи можливе зарахування до українського страхового стажу періоду роботи, набутого на території Монголії?
11.01.2018
Щодо проведення перерахунку пенсії
30.10.2017
Зміни, внесені до ст. 59 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з 01.10.2017 року
17.01.2018
Щодо загального порядку виплати пенсій
27.11.2017
Щодо порядку виплати пенсії відповідно до "військового" закону
15.01.2016
Чи виплачується пенсія пенсіонерам, які переїжджають на проживання до Латвійської Республіки?

Головна    Корзина    Законодавча база діяльності Пенсійного фонду 2008-2012

У Г О Д А між Пенсійним фондом України і Соціальним фондом Республіки Молдова про взаємний переказ і виплату пенсій
4 червня 2009

У Г О Д А

між Пенсійним фондом України і Соціальним фондом Республіки Молдова про взаємний переказ і виплату пенсій

Керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення від 29 серпня 1995 року (надалі - Угода), Пенсійний фонд України і Соціальний фонд Республіки Молдова (надалі - Сторони) домови­лись про таке:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Відповідно до статті 6 Угоди в разі переселення пен­сіонера, якому на території однієї держави було призна­чено пенсію на підставі, не передбаченій законодавством іншої держави, виплата пенсії продовжується Стороною тієї держави, яка призначила пенсію, до одержання права на пенсію за законодавством держави, куди переселився пенсіонер.

Стаття 2

Відповідно до статті 11 Угоди пенсії по інвалідності та у випадку втрати годувальника внаслідок трудового каліцтва виплачуються згідно з законодавством і за ра­хунок коштів держави, на території якої було одержано трудове каліцтво.

Пенсії по інвалідності та у випадку втрати годуваль­ника внаслідок професійного захворювання, спричине­ного трудовою діяльністю, яка здійснювалась відповідно до законодавства як України, так і Республіки Молдова, виплачується Стороною тієї держави, за законодавством якої останнім часом здійснювалась зазначена трудова діяльність.

Стаття З

Переказ пенсій, передбачених Угодою, здійснюється тільки за умови переселення пенсіонера з території од­нієї держави на територію іншої на постійне місце прожи­вання.

Стаття 4

Переказ пенсій здійснюється Сторонами на рахунки обслуговуючих банків у доларах США за курсом валют, що встановлюється відповідно Національним банком України і Національним банком Республіки Молдова, на день здійснення операції.

Виплата пенсій проводиться в національній валюті тієї держави, на території якої постійно проживає одер­жувач пенсії.

Стаття 5

Виплата допомоги на поховання та недоодержаної у зв'язку зі смертю пенсіонера суми пенсії проводиться відповідно до законодавства держави і за рахунок коштів Сторони, яка виплачувала пенсію.

 

Стаття 6

Переказ пенсій відповідно до цієї Угоди здійснюється раз на квартал не пізніше 10 числа третього місяця квар­талу, за який проводиться виплата.

Стаття 7

Переказ пенсій згідно з цією Угодою здійсню­ється починаючи з місяця, до якого пенсія випла­чувалась за попереднім місцем проживання, але не більше ніж за шість місяців до моменту звернення за пенсією.

ПОРЯДОК ПЕРЕКАЗУ ПЕНСІЙ

 

Стаття 8

Заява про переказ пенсії та документ, що підтверджує постійне місце проживання пенсіонера, подаються до Пенсійного фонду України, якщо пенсіонер постійно проживає на території України, або до Соціального фонду Республіки Молдова, якщо пенсіонер постійно проживас на території Республіки Молдова.

Сторона, яка отримала заяву, у триденний строк повідомляє іншій Стороні дані про пенсіонера, якому повинна переводитись пенсія :

- прізвище, ім'я та по батькові;

- домашню адресу;

- вид пенсії, що має переказуватись за новим місцем проживання. Кожна із Сторін, отримавши відомості про пенсіонера від іншої Сторони і визнавши право на пе­реказ пенсії за кордон, підготовляє відомості на виплату пенсії.

Стаття 9

Відомості на виплату пенсій складаються за зразком, що додається до цієї Угоди.

Сторона, яка фінансує виплату пенсій, надсилає Сто­роні, що здійснює виплату, два примірники відомостей на їх виплату.

Сторона, що здійснила виплату пенсій, повертає один примірник відомостей Стороні, яка фінансувала виплату, з помітками про виплату пенсій або із зазначенням при­чин їх невиплати.

Стаття 10

Надсилаючи відомості, Сторона, що фінансує випла­ту пенсій, одночасно переказує на банківський рахунок Сторони, яка виплачуватиме пенсії, суми коштів, зазна­чених у відомостях.

Невиплачені протягом ЗО днів після одержання пла­тежу суми пенсій Сторона, яка здійснювала їх виплату, повертає на банківський рахунок Сторони, яка фінансу­вала виплату.

ВИДАТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРЕКАЗОМ ПЕНСІЙ

Стаття 11

Громадяни, які мають право на переказ пенсій відпо­відно до цієї Угоди, не несуть витрат, пов'язаних з пере­казом пенсій.

Поштові та банківські витрати, пов'язані з переказом та виплатою пенсій, несе Сторона, що фінансує виплату пенсій.

Стаття 12

Сторона, яка фінансує виплату пенсій, несе відпові­дальність за повний і своєчасний переказ пенсій відповід­но до цієї Угоди.

Сторона, яка здійснює виплату пенсій, несе відпові­дальність за своєчасну і правильну виплату пенсій.

СПІВРОБІТНИЦТВО СТОРІН

Стаття 13

Обидві Сторони здійснюють співробітництво з метою надання заявникам допомоги в одержанні пенсій.

 

Стаття 14

Обидві Сторони безкоштовно надають одна одній не­обхідну інформацію та допомогу, пов'язану з переказом пенсій.

Обидві Сторони повідомляють одна одній про зміни в своєму національному законодавстві, рішеннях Уряду та відомчих нормативних актах, що стосуються реаліза­ції положень цієї Угоди.

Обмін інформацією, що стосується реалізації цієї Угоди, проводиться російською мовою.

Стаття 15

Спірні питання, пов'язані з переказом пенсій відповід­но до цієї Угоди, розв'язуються Сторонами шляхом пе­реговорів.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 16

За погодженням Сторін до Угоди можуть вноситись доповнення і зміни, що оформляються окремим прото­колом, який включається як складова частина до Угоди.

 

 

 

Стаття 17

Угода набуває чинності з дня її підписання і діятиме доти, доки застосовуватиметься Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення від 29 серпня 1995 р.

 

Вчинено в м. Кішинеу «23» жовтня 1998 р. у двох примірниках, кожний українською, молдовською та ро­сійською мовами, при цьому всі тексти автентичні.

За Пенсійний фонд України                       За Соціальний фонд Республіки Молдова

(підпис)                                                          (підпис)

 

 

версія для друку
Лист адміністратору | Статистична карта