Пропустити навігацію

ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТУ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ З ПОСЛУГ СТІЛЬНИКОВОГО РУХОМОГО ЗВ’ЯЗКУ (додаток 2 до Порядку)

 

 

Додаток 2
до Порядку

 

ЗВІТ
          про нарахування та сплату збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування з послуг

стільникового  рухомого зв’язку

за__________________ 20 __ р.

(квартал)
_________________________________________________________________________________

(оператор стільникового рухомого зв’язку)

Реєстраційний номер в органі Пенсійного фонду України  _________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційнй код___________________________________________

Телефон _________________

 

№  п/п Найменування показника Усього,

гривень

1. Послуги стільникового рухомого зв’язку,вартість яких сплачена споживачами цих послуг оператору, усього
у тому числі:
послуги, надані оператором безоплатно
2. Нарахований збір (пункт 1 х 7,5%)
3. Сплачений збір

 

 

 

М.П.

 

 

______________________________           _____________                _______________________

(найменування посади керівника)                   (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

_____________                _______________________

Головний бухгалтер                                        (підпис)                            (ініціали та прізвище)

 

_____     ___________   20___ р.

background Layer 1