Проект Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2019-2020 роки

 

Проект

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Пенсійного фонду України

_____________ № _______

 

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Пенсійного фонду України та його органів на 2019-2020 роки

 

 

 

І. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Пенсійному  фонді України та його органах, заходи з їх реалізації

 

Антикорупційну програму Пенсійного фонду України та його органів на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої  рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 02 грудня  2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 22 січня  2018 року за № 87/31539, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Головною метою Програми є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в органах Пенсійного фонду України, подальше впровадження механізмів для прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України. Положення програми є обов’язковим для виконання усіма органами Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Забезпечуючи реалізацію основних завдань, Пенсійний фонд України та його органи здійснюють обслуговування переважної частини населення – майбутніх й теперішніх одержувачів пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавством (далі – пенсійні виплати).

Відповідно до завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672-р, продовжується процес оптимізації організаційної структури органів Пенсійного фонду України, впровадження технологій єдиної централізованої системи аналітики та управління фінансами у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, вдосконалення функціональних процесів, розвиток інформаційних систем Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України в межах повноважень, передбачених законодавством, забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Пенсійного фонду України, його територіальних органах, Державному підприємстві “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”, що належить до сфери його управління.

Політика Пенсійного фонду України щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах:

верховенства права;

формування негативного ставлення до корупційних проявів;

прозорості та відкритості антикорупційної діяльності;

невідворотності покарань за правопорушення;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Пенсійного фонду України у 2019-2020 роках є:

контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції;

інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції;

сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Пенсійний фонд України та його органи на постійній основі забезпечують:

виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;

здійснення юридичної експертизи проектів розпорядчих та нормативно-правових актів;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

організацію та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави;

перевірку факту своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Пенсійному фонді України та його органах та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку;

інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.

Деталізація заходів щодо реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Пенсійному фонді України та його органах наведена у додатку 1.

Програма передбачає впровадження заходів щодо подальшого удосконалення системи управління та контролю за діяльністю органів Пенсійного фонду України, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Програма складена за результатами аналізу та оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів  з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупційних заходів у 2015-2018 роках.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України, заходи щодо усунення корупційних ризиків

 

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої  рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня  2016 року за №1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків складено Звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків  в діяльності Пенсійного фонду України та його органів.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України затверджено Головою правління Пенсійного фонду України **  *** 2019 року.

 

IІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

У 2019-2020 роках буде забезпечено функціонування системи правової освіти працівників Пенсійного фонду України та його органів, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Організація роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців здійснюється шляхом:

підвищення кваліфікації за професійними програмами, постійно діючими та короткотерміновими семінарами в Національній академії державного управління при Президентові України, Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також в інших установах, які мають право надавати освітні послуги згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”;

проведення семінарів-нарад на базі навчально-методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”;

самоосвіти.

Зокрема, наказом Пенсійного фонду України від 29 грудня 2018 року № 205 “Про проведення семінарів-нарад” затверджено план проведення семінарів-нарад з фахівцями територіальних органів Пенсійного фонду України у 2019 році, яким передбачено проведення 20 п’ятиденних семінарів-нарад з 640 фахівцями територіальних органів Фонду, в тому числі з 13 по 15 травня 2019 року –  з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

Така форма навчання передбачає 36-годинну програму, яка в обов’язковому порядку включає заняття з питань застосування антикорупційного законодавства для всіх категорій слухачів (2-4 академічні години). Для проведення занять з питань запобігання корупції залучаються як працівники Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України, так і викладачі навчальних закладів. Знання  слухачів щодо антикорупційного законодавства перевіряються під час  підсумкового тестування.

План кожного семінару-наради із зазначенням місця, часу проведення навчальних заходів, осіб, що їх проводять, затверджується Головою правління Пенсійного фонду України.

Крім того, територіальними органами Пенсійного фонду України окремо плануються заходи з правової освіти працівників, згідно з якими проводяться семінари, наради, лекції, в тому числі з питань запобігання та виявлення корупції.

На підставі вищезазначеного Плану проведення семінарів-нарад з працівниками  територіальних органів Пенсійного фонду України у 2019 році складено графік здійснення навчальних заходів з питань застосування антикорупційного законодавства (додаток 3).

Для фахівців апарату Пенсійного фонду України розроблено орієнтовний план занять з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Пенсійного фонду України на 2019-2020 роки (додаток 4), який може доповнюватись та змінюватись.

Для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу в органах Пенсійного фонду України періодично (не менше одного разу на рік) проводиться відповідне тестування.

З метою підвищення рівня ефективності, доступності, відкритості та прозорості діяльності Пенсійного фонду України та його органів, програми та інші заходи антикорупційного спрямування, впроваджені в роботу, після їх затвердження оприлюднюються на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Крім того, щокварталу оприлюднюється звіт про результати моніторингу стану впровадження антикорупційних заходів.

 

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми

 

Для реалізації Програми передбачається:

включення до планів роботи Пенсійного фонду України та його органів заходів щодо запобігання корупційним проявам та здійснення моніторингу їх реалізації;

дослідження стану виконання антикорупційних заходів відповідно до затверджених планів під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів;

регулярний моніторинг виконання Програми на основі обліку фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, аналізу практики застосування антикорупційного законодавства;

своєчасне інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері  протидії корупції про протиправні дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов’язків.

Моніторинг виконання Програми здійснює Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України, який проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків та оцінку виконання Програми.

Система моніторингу та оцінювання реалізації виконання Програми включає:

збір даних та аналіз інформації;

оцінювання результатів;

визначення відхилень та аналіз причин;

складання звіту;

підготовку пропозицій щодо необхідності корекційних дій, заміни виконавця заходу, в тому числі залучення додаткових виконавців, продовження строку виконання заходу, зміни існуючих заходів або впровадження нових.

У разі виявлення за результатами моніторингу виконання Програми або надходження інформації про виявлення нових корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України та його органів, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції інформує Голову правління Пенсійного фонду України та ініціює скликання засідання Комісії, на якому отримані пропозиції розглядаються протягом 30 календарних днів з моменту одержання.

Керівники структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України та головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають до Сектору з питань  запобігання та виявлення корупції інформацію про стан виконання визначених Програмою заходів, щодо яких вони визначені відповідальними виконавцями.

На основі отриманої інформації про результати реалізації визначених заходів, Сектор з питань  запобігання та виявлення корупції складає і подає Звіт до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, Голові правління Пенсійного фонду України, а також Національному агентству з питань запобігання корупції. Затверджений Головою правління Пенсійного фонду України звіт розміщується на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі “Запобігання корупції”.

Критеріями оцінки виконання заходів, передбачених Програмою, є повнота, своєчасність реалізації заходів та результат їх виконання, зокрема:

виконання умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акта або прийняттям організаційно-розпорядчого документа;

проведення заходів навчального та методичного характеру;

впровадження  відповідного програмного забезпечення;

підтвердження відповідними даними зменшення кількості осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

виконання та складання відповідних документів у термін, визначений Програмою.

Програма переглядається у разі:

внесення змін до законодавства;

встановлення за результатами моніторингу та оцінки виконання Програми неефективності передбачених нею заходів;

виявлення нових корупційних ризиків;

отримання пропозицій від Національного агентства з питань запобігання корупції;

після затвердження Антикорупційної Стратегії та Державної програми з її реалізації протягом 30-ти календарних днів з моменту затвердження.

Зміни до Програми вносяться в тому ж порядку, що застосовувався для її затвердження.

Громадський контроль Програми здійснюється Громадською радою при Пенсійному фонді України, до контролю  можуть також залучатися громадські організації.

 

  1. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

Інші заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, які будуть здійснюватися у Пенсійному фонді України та його органах, передбачені Планом роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України на 2019 рік, погодженим Головою правління Пенсійного фонду України та затвердженим Уповноваженою посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України 08 квітня 2019 року.

Крім того, Пенсійним фондом України забезпечується:

підтримка в актуальному стані комунікаційних каналів Пенсійного фонду України для надання повідомлення про корупцію, зокрема, розділу “Повідомити про корупцію”  інформаційної сторінки веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, спеціальної адреси електронної пошти Пенсійного фонду України, спеціальної телефонної лінії фіксованого зв’язку тощо;

перевірка інформації, отриманої через комунікаційні канали Пенсійного фонду України щодо повідомлення про корупцію;

вжиття заходів з проведення у встановлених законодавством випадках службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства;

проведення перевірки знань антикорупційного законодавства працівників органів Пенсійного фонду України;

проведення перевірок повноти та своєчасності вжиття заходів із запобігання та виявлення корупції в територіальних органах Фонду, організації діяльності відповідних структурних підрозділів головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

 

 

 

 

Завідувач Сектору з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                                                                                                                                           О. КАСЬЯНОВ

 

 

«____»___________ 2019

 

 

 

 

background Layer 1
Зателефонувати
0 800 503 753