Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів

 

 

              Додаток 2
              до Звіту за результатами оцінки 
              корупційних ризиків у діяльності
              Пенсійного фонду України та його органів

 

 

 

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в Пенсійному фонді України та його органів на 2019-2020 роки

 

 

 

№ з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/

середня/

висока)

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

Обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

1

Несистематизо-ваність нормативного регулювання функціональних процесів щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг

середня

Розробка єдиного нормативно-правового документа, що регулюватиме функціональні процеси щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, обслуговування громадян, а також  порядок ведення справ одержувачів пенсій та формування  виплатних документів в органах Пенсійного фонду України

Ковпашко І. В., Машкін В. Г., Охріменко О. В., Малецький О. М.,

 Рябцева Т. Б.

 

31.12.2020

не потребує додаткових ресурсів

Розробка та прийняття акту дозволить регламентувати усі функціональні процеси щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг, що забезпечить мінімізацію ризиків допущення помилок, неправомірних рішень щодо пенсійного забезпечення

2

Недостатній рівень додержання правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

середня

1. Запровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування, в тому числі  шляхом модернізації програмного забезпечення «Керування процесом обслуговування відвідувачів Пенсійного фонду «Звернення»

 

Машкін В. Г., Малецький О. М., Охріменко О. В.

30.09.2019

в межах коштів, передбачених кошторисом на  утримання Пенсійного фонду України

Удосконалення системи управління відповідними функціональними процесами, підвищення рівня внутрішнього контролю, забезпечення доступності, відкритості та прозорості при прийомі та обслуговуванні осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України,

мінімізація ризиків порушення вимог законодавства  та етичних норм поведінки

 

2. Запровадження  інструментів автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів, пов’язаних з прийомом та обслуговуванням осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, аудіо- та відео фіксації процесів обслуговування

Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., Охріменко О. В.

31.12.2019

в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Пенсійного фонду України

3. Забезпечення можливості звернення про призначення  (перерахунок) пенсії  за принципом «одне відвідування» шляхом подання заяви в електронній формі та сканованих копій усіх необхідних документів з використанням кваліфікованого електронного підпису через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та отримання пенсійного посвідчення у призначений час

Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М.,

Охріменко О. В.

протягом 3-х місяців після внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1

“Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-вання”

в межах коштів, передбаченихкошторисом на утримання Пенсійного фонду України

Функціонування інформаційних ресурсів та інфраструктури системи кіберзахисту

3

Можливість порушення порядку доступу до ресурсів Інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІТС)

висока

1. Розробка та впровадження механізму доступу користувачів до ресурсів ІТС з використанням кваліфікованого електронного підпису, процедури розподілу прав, моніторингу та контролю доступу з урахуванням службових повноважень.

 

Машкін В. Г., Малецький О. М.

30.06.2019

в межах коштів, передбаченихкошторисом на утримання Пенсійного фонду України

Впровадження відповідних механізмів захисту та програмного забезпечення дозволить підвищити рівень захищеності ресурсів ІТС  та незаконного розголошення інформації

2.Модернізація комплексної системи захисту інформації ІТС.

Машкін В. Г., Малецький О. М.

31.12.2019

4

Недостатній рівень контролю за діями користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат

середня

1. Впровадження програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, виплати аліментів та інших утримань, що проводяться з пенсій, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді.

Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М.,

Охріменко О. В.

31.12.2019

в межах коштів, передбаченихкошторисом на утримання Пенсійного фонду України

Впровадження відповідного програмного забезпечення дозволить підвищити рівень захищеності документообігу при  здійсненні пенсійних виплат 

2. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд (згідно окремого графіку).

Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М.,

Охріменко О. В.

31.12.2019

31.12.2020

Оцифрування документів

дозволить підвищити рівень захищеності документів при  здійсненні пенсійних виплат, спростити механізм здійснення перевірок обґрунтованості призначення (перерахунку) пенсій 

Контрольно-перевірочна робота

5

Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб’єктами системи загальнообов’язко-вого державного пенсійного страхування

середня

Розробка нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевірках суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

Шуляк А. П.

 

31.03.2020

не потребує додаткових ресурсів

Застосування  нормативів дозволить врегулювати відповідні процедури та мінімізувати ризики, пов’язані з наявністю дискреційних повноважень

Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

6

7

Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства

низька

 

1. Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

Касьянов О.О.,

Максимова А.С.,

начальники територіальних управлінь

постійно

не потребує додаткових ресурсів

Підвищення  рівня знань антикорупційно-го законодавства. Мінімізація ризиків порушення законодавства

2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави

Максимова А.С.,

Касьянов О.О.,

начальники територіальних управлінь

протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення

не потребує додаткових ресурсів

Зменшення ризику порушення законодавства

7

Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду

низька

Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції і службами управління персоналом органів Фонду при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок

Максимова А.С.,

Касьянов О.О.,

начальники територіальних управлінь

30.06.2019

не потребує додаткових ресурсів

Внесення змін до організаційно-розпорядчого документа. Мінімізація ризиків порушення законодавства

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту

8

Недосконалість нормативного регулювання функціональних процесів щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів.

висока

 Внесення змін  до  Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19.05.2014 № 8-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 05.06.2014 за № 590/25367

Ковпашко І. В.,

Король Т. І.,

Малецький О.М.,

Рябцева Т. Б.

 

31.12.2019

не потребує додаткових ресурсів

Внесення змін до нормативного документа надасть можливість встановити централізований оперативний контроль за відповідними процесами в територіальних органах Фонду з метою запобігання порушень законодавства

9

Відсутність  централізованої автоматизації функціональних процесів щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів.

середня

Розробка  та впровадження програмного забезпечення для:

– автоматизації функціональних процесів формування бюджету Пенсійного фонду України та кошторисів на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функції, покладених на органи Пенсійного фонду України, ведення бухгалтерського обліку;

– обробки інформації щодо оперативного управління фінансами, у тому числі під час здійснення закупівель для забезпечення потреб органів Пенсійного фонду України;

– формування бюджетної, фінансової та оперативної звітності, у тому числі щодо обліку сплати страхових внесків та інших обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України

Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М.,

 Король Т. І.

 

31.12.2019

в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Пенсійного фонду України

Впровадження програмного забезпечення надасть можливість встановити централізований оперативний контроль за відповідними процесами в територіальних органах Фонду з метою запобігання порушень законодавства

10

Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених  порушень

 

середня

Проведення аналізу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених  порушень

Шуляк А. П.,

начальники територіальних управлінь

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

не потребує додаткових витрат

Усунення виявлених порушень та відшкодування державних коштів

11

Недостатній  контроль за здійсненням адміністративних витрат

середня

1. Проведення не менше 30 внутрішніх аудитів в територіальних органах                                             щодо ефективного використання коштів, призначених для здійснення адміністративних видатків

 

 

 

2. Забезпечення моніторингу реалізації наданих аудиторських рекомендацій

 

 

 

 

 

Шуляк А. П.,

Король Т. І.,

Максимова А.С.,

Костриця П.В.,

начальники територіальних управлінь

 

Шуляк А. П.,

Король Т. І.,

Максимова А.С.,

Костриця П.В.,

начальники територіальних управлінь

 

31.12.2019

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

31.12.2019

31.12.2020

 

в межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України

Ефективне та цільове використання бюджетних коштів

12

Неврегульованість механізму ризикоорієнтова-ного відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту

низька

Прийняття акту, який врегулює процедуру відбору об’єктів внутрішнього аудиту

 

Шуляк А. П.,

Рябцева Т.Б.,

Касьянов О.О.

 

30.09.2019

не потребує додаткових витрат

Методичне та методологічне врегулювання процедури планування об’єктів внутрішнього аудиту

 

13

Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель

висока

1. Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель

 

 

 

 

 

 

2. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім випадків, передбачених частиною  другою статті 35 Закону

 

 

3. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про публічні закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством

Костриця П.В.,

Малецький О. М.,

Король Т. І.,

Рябцева Т. Б.,

Касьянов О.О.,

Максимова А.С.,

начальники територіальних  управлінь

 

Костриця П.В.,

Рябцева Т. Б.,

Малецький О. М.,

Король Т. І.,

Касьянов О.О.,

Максимова А.С.,

начальники територіальних  управлінь

 

 

Костриця П.В.,

     Рябцева Т. Б.,

Малецький О. М.,

Король Т. І.,

Касьянов О.О.,

Максимова А.С.,

начальники територіальних управлінь

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

Не  потребує додаткових витрат

Дотримання передбачених законодавством процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, економія бюджетних коштів

Правова робота

14

Недосконалість контролю щодо участі органів Фонду у судових провадженнях

висока

1. Створення другої черги підсистеми Реєстру судових  рішень, що дозволить здійснювати автоматизований облік інформації про результати розгляду у судах справ про пенсійне забезпечення та стан виконання судових рішень 

 

 

 

 

 

 

2. Розробка  першої черги підсистеми ІКІС  «Правова робота» з метою автоматизації процедур обліку, контролю та аналізу правової роботи в системі органів Пенсійного фонду України

Машкін В. Г., Малецький О. М.,

Охріменко О. В.

 Рябцева Т. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машкін В. Г., Малецький О. М.,

 Рябцева Т. Б.

 

30.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2019

 

 

 

в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Пенсійного фонду України

Створена інформаційна система дозволить підвищити рівень контролю щодо участі органів Фонду у судових провадженнях

 

background Layer 1
Зателефонувати
0 800 503 753