Пропустити навігацію

Проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”

 

Проєкт

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

_____________________________________

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375 із наступними змінами):

1) у статті 24:

частину другу викласти в такій редакції:

“Під час укладення трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності), заяву про прийняття на основне місце роботи або на роботу за сумісництвом, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Громадянин має право подати власнику або уповноваженому ним органу інформацію (резюме) про отримання спеціальних знань, досвід роботи за професією (посадою), наявність і застосування професійних навичок, виконувані роботи (надані послуги) у довільній формі, а також характеристики, рекомендації та інші документи, що характеризують попередню роботу. Громадянин відповідно до закону несе відповідальність за достовірність поданої інформації.”;

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

”Власник або уповноважений ним орган має право перевірити достовірність інформації, зазначеної в частині другій цієї статті, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.

У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;

2) у статті 47:

у назві статті слова “і видати йому трудову книжку” виключити;

частину першу викласти в такій редакції:

“Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення провести з працівником розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, видати копію наказу про звільнення, а також видати йому належно оформлену трудову книжку (у разі її ведення в паперовій формі).”;

частину другу виключити;

3) статтю 48 викласти в такій редакції:

“Стаття 48. Облік трудової діяльності працівника

Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у порядку, визначеному Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Облік трудової діяльності працівника може здійснюватися з використанням трудової книжки, якщо це передбачено колективним договором.”;

4) частину другу статті 144 викласти в такій редакції:

“Заохочення працівникам оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці.”;

5) у частині першій статті 233 слова “або з дня видачі трудової книжки” виключити;

6) у статті 235:

у другому реченні частини третьої слова “в трудовій книжці” виключити;

у частині п’ятій слова “трудової книжки” замінити словами “копії наказу про звільнення”.

 

 1. В абзаці другому статті 32 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3–4, ст. 21; 2016 р., № 43, ст. 736) слова “внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі” замінити словами “подати для внесення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до Пенсійного фонду України інформацію про підстави”.

 

 1. Друге речення частини третьої статті 91 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34–35, ст. 458) виключити.

 

 1. Частину другу статті 6 Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1) замінити частинами другою та третьою такого змісту:

“У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, наказ (розпорядження) про звільнення з роботи (посади) визнається недійсним.

У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, власником або уповноваженим ним органом видається наказ (розпорядження) про визнання недійсним наказу (розпорядження), згідно з яким громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв’язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності. На вимогу громадянина власник або уповноважений ним орган у триденний строк видає йому копію наказу (розпорядження) про визнання недійсним наказу (розпорядження), згідно з яким громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв’язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності.”.

 

 1. Частину третю статті 9 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121; 2011 р., № 2–3, ст. 11) викласти в такій редакції:

“Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, в тому числі даними про трудову діяльність працівників, внесених відповідно до Закону України ,,Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а за періоди до 1 січня 2004 року, за які не внесені дані до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,  – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.”.

 

 1. У статті 11 Закону України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5–6, ст. 43) слова “трудова книжка,” виключити.

 

 1. Частину другу статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2006 р., № 32, ст. 271; 2011 р., № 2– 3, ст. 11) викласти в такій редакції:

“Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, в тому числі даними про трудову діяльність працівників, внесених відповідно до Закону України ,,Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а за періоди до 1 січня 2004 року, за які не внесені дані до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше”.

 

 1. Частину п’яту статті 11 і частину дванадцяту статті 15 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2010 р., № 4, ст. 18) викласти в такій редакції:

“Відомості про складення Присяги із зазначенням дати складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, затвердженому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.”.

 1. У Законі України “Про фермерське господарство” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363):

1) абзац перший частини четвертої статті 27 викласти у такій редакції:

“Облік трудових відносин у фермерському господарстві здійснюється відповідно до законодавства України про працю.”;

2) частину третю статті 34 викласти у такій редакції:

“3. Час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до страхового стажу на підставі документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.”.

 1. Частину другу статті 24 У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49–51, ст. 376; 2017 р., № 82, ст. 2503) після слів “цим Законом” доповнити словами “, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”.
 2. Частину четверту статті 29 Закону України “Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим” (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 14, ст. 168) виключити.
 3. У другому реченні частини третьої статті 74 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України “Про Регламент Верховної Ради України” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14–17, ст. 133; 2013 р., № 14, ст. 89, № 49, ст. 687) слова “витяг із трудової книжки” замінити словом “інформації”.
 4. У Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2–3, ст. 11 із наступними змінами):

1) у пункті 12 частини першої статті 1 слова “, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу” замінити словами “та визначене ним як основне згідно поданої заяви (до відкликання) та відомостей, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру на її підставі;”;

2) у статті 17:

частину першу після слів “з проблем інвалідності,” доповнити словами “, а також для накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності”;

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова “і митну” виключити;

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру щодо періодів навчання осіб в закладах вищої освіти, а також здобутої ними освіти, набутого стажу надається роботодавцям за згодою застрахованої особи у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та осіб, передбачених цим Законом, допускається лише за рішенням суду та у випадках, передбачених законом.”;

3) статтю 18 викласти у такій редакції:

“Стаття 18. Джерела формування Державного реєстру

 1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та Пенсійного фонду від:

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

платників єдиного внеску;

застрахованих осіб;

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

Єдиного державного демографічного реєстру та розпорядників відомчих інформаційних систем, визначених Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та його територіальних органів;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики;

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти та науки;

державної служби зайнятості;

інших підприємств, установ, організацій та військових частин;

територіальних органів Пенсійного фонду за результатами перевірок платників єдиного внеску;

установ (закладів), осіб, які видають листки непрацездатності;

інших джерел, передбачених законодавством.

 1. Пенсійний фонд в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для цілей, визначених цим Законом, має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому цією статтею. Пенсійний фонд в межах повноважень, визначених цим Законом, має право отримувати інформацію з реєстрів територіальних громад. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”. Порядок обміну інформацією визначається Пенсійним фондом разом з відповідними центральними органами виконавчої влади, держателями реєстрів (інформаційних баз).
 2. Обмін інформацією між Пенсійним фондом та розпорядниками реєстрів, інформаційних баз, зазначених у частині другій цієї статті, здійснюється в порядку, визначеному законами, які регулюють певну сферу суспільних відносин, та/або на умовах договорів, укладених з технічним адміністратором.
 3. Органи доходів і зборів зобов’язані надавати Пенсійному фонду необхідну для виконання покладених на нього обов’язків інформацію у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики, та Пенсійним фондом.
 4. Порядок та форма надання інформації Пенсійному фонду з Єдиної державної електронної бази з питань освіти встановлюється Пенсійним фондом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.
 5. Порядок надання інформації Пенсійному фонду з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи визначається Пенсійним фондом разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.”;

4) у статті 20:

у частині першій:

абзац другий після слів “інформація про набуття” доповнити словами “та реалізацію ними”;

доповнити новими абзацами такого змісту:

“У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи з обов’язковим  підтвердженням відповідності реєстраційного номеру облікової картки платника податків даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та паспортних даних особи.”;

частину третю викласти в такій редакції:

“3. На кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої включаються такі відомості:

1) умовно-постійна частина картки:

унікальний номер електронної облікової картки;

номер посвідчення застрахованої особи;

прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки;

прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент;

дата народження;

стать;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;

громадянство;

відцифрований зразок підпису особи;

відцифрований образ обличчя особи;

документи, що посвідчують особу та / або підтверджують її спеціальний статус відповідно до закону;

відомості про освіту (рівень та ступінь освіти, кваліфікація, спеціальність);

місце проживання;

номер телефону та адреса електронної пошти;

відомості про смерть, визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення фізичної особи померлою;

2) частина картки, що відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, для яких зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу, з індексом: для осіб з паспортом у формі книжечки – “БК”; для осіб з паспортом у формі пластикової картки (ID-картки) – “Р”; для осіб, які не є громадянами України, але працювали на території України і не мали реєстраційного номера облікової картки платника податків – “F”);

рік, за який внесено відомості;

розмір єдиного внеску за відповідний місяць;

сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць;

професійна назва роботи;

посада із зазначенням структурного підрозділу;

відомості про трудові відносини (про прийняття на роботу, присвоєння розряду, переведення на іншу роботу, підстави звільнення);

інформація про основне місце роботи;

дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального страхування:

номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України;

результати атестації умов праці із зазначенням номеру і дати розпорядчого акту;

повна / неповна зайнятість;

кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць, у тому числі в особливих умовах праці, що дають право на пільги;

сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

сума призначеної пенсії;

інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

інформація про страхові випадки:

дата страхового випадку;

вид страхового випадку;

3) частина картки, що відображає особливості статусу особи:

інформація про належність особи до ветеранів війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії, осіб, які отримують державну  допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей тощо;

відомості про групу, причину інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань), строк, на який встановлено інвалідність;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

відомості про членів сім’ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи, та її дітей;

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

інформація про підтвердження набутого особою на боці договірної сторони стажу роботи (страхового стажу), для застосовування накопичення періодів стажу роботи (страхового стажу), відповідно до міжнародних договорів;

інша інформація, необхідна для обчислення та призначення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома законами,  до  Реєстру включається інформація про всі ознаки такого статусу. У разі коли фізична особа,  яка має і використовує  право  на пільги  на підставі одного із законів України,  використовує також своє право на інші пільги як член сім’ї пільговика, який має право на  пільги згідно з іншими законами,  ця фізична особа включається до Реєстру також як член сім’ї пільговика. Перелік та складові ознак особливостей статусу особи, що включаються до персональної електронної облікової картки, визначається Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення;

4) частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

вид страхової виплати;

вид соціальної пільги;

вид соціальної виплати;

дата, з якої призначено виплату;

дата початку та закінчення виплати (пільги);

сума виплати (помісячні суми виплати);

індексація страхової виплати.

5) частина картки, що відображає загальний страховий стаж особи, у тому числі набутий нею за період до 01 січня 2004 року (далі – електронна трудова книжка). Відомості, зазначені в цьому пункті щодо періодів роботи та інших періодів, що відповідно до законодавства, що діяло раніше, зараховувалися до стажу роботи, та займаних особою посад за період до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” вносяться до даних реєстру застрахованих осіб на підставі трудової книжки особи, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній – документів, передбачених порядком підтвердження наявного стажу роботи при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, встановленим Кабінетом Міністрів України. Порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок визначається Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Персоніфіковані відомості, що включені до електронної облікової картки особи зберігаються протягом усього життя особи, а після її смерті – протягом 75 років.

Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою.”;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“5. Зміни та уточнення вносяться до відомостей реєстру застрахованих осіб у порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Зміна до відомостей про прізвище, ім’я та по батькові особи на поточний момент; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дату народження, місце народження; стать; громадянство; освіту; серію та номер паспорту; номер телефону; адресу місця проживання може здійснюватися за заявою застрахованої особи у порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.”;

5) у пункті 11 розділу VIII ,,Прикінцеві та перехідні положення” цифри “2020” замінити цифрами “2026”.  

 1. Абзац п’ятий частини першої статті 29 Закону України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2019 р., № 30, ст. 119) викласти в редакції:

“Запис про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.”.

 

 1. В абзаці дев’ятому частини п’ятої статті 9 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2016 р., № 4, ст. 43; 2018 р., № 36, ст. 272) слова “Трудова книжка,” виключити.

 

 1. Абзац третій частини сьомої статті 4 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 6, ст. 58, № 16, ст. 613) після слів “здійснення трудової діяльності” доповнити словами “(за наявності)”.

 

 1. У Законі України “Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2–3, ст. 12; 2018 р., № 36, ст. 272):

1) пункт 5 частини першої статті 30 виключити;

2) у частині другій статті 36:

третє речення виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

“Відомості про складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.”.

 

 1. Частину другу статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) після слів “що діяло раніше” доповнити словами “, а також даних, включених відповідно до законодавства до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

 

 1. Пункт 5 частини другої статті 20 Закону України “Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360) виключити.

 

 1. Пункт 6 частини першої статті 54 Закону України “Про Національну поліцію” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40–41, ст. 379) виключити.

 

 1. У Законі України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст.43):

1) у частині третій статті 36:

друге речення виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

“Відомості про складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.”;

2) у частині одинадцятій статті 39:

слова “та трудовій книжці” виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

“Відомості про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.”.

 

 1. У Законі України “Про судоустрій і статус суддів” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 7):

1) у пункті 7 частини першої статті 71 слова “трудової книжки,” виключити;

2) пункт 4 частини п’ятої статті 95 виключити.

 1. Пункт 5 частини першої статті 8 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., 7-8, ст. 50) виключити.

У зв’язку з цим пункти 6–14 вважати пунктами 5–13.

 1. Частину шістнадцяту статті 25 Закону України “Про дипломатичну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 50, ст. 1747) викласти в такій редакції:

“В особовій справі дипломатичного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення дипломатичного рангу. Відомості про присвоєння, зміну та позбавлення дипломатичного рангу вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення”.

 

 1. Прикінцеві та перехідні положення
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня його опублікування.
 3. Установити, що включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом на підставі відомостей, поданих у порядку та строки, встановлені Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

 

 

Голова

Верховної Ради України

 

background Layer 1