Пропустити навігацію

П Л А Н заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Пенсійному фонді України та підпорядкованих органах на 2014 рік

З А Т В Е Р
Д Ж У Ю

Заступник  Голови 
правління

Пенсійного   фонду  
України

                 

                       В. С. Никиктенко                                                                                «     » __________2014 року

 

 

 

П Л А Н

заходів щодо
попередження та профілактики корупційних правопорушень в Пенсійному фонді
України та підпорядкованих органах на 
2014 рік

 

 

З метою реалізації пріоритетних
напрямів антикорупційної політики, закріплених в Національній антикорупційній
стратегії на 2011-2015 роки, схваленій Указом Президента України від 21 жовтня
2011 року № 1001, виходячи з принципів:

 орієнтування на створення в суспільстві
ефективних механізмів попередження корупції (домінуючий превентивний характер);

– посилення вимог до доброчесної
поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;

вдосконалення системи
протидії корупції у сферах діяльності органів та підрозділів Пенсійного фонду
України;

– забезпечення відкритості та
максимальної поінформованості громадськості про хід і результати комплексних
заходів на цій ділянці роботи,

сектором з
питань запобігання та виявлення корупції спільно із зацікавленими структурними
підрозділами Фонду планується проведення впродовж 2014 року наступних заходів:

 

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відпові-дальні за виконання

Відміт-ки про вико-

нання

 

1. Підготовка та забезпечення здійснення заходів щодо
запобігання корупції у Фонді та підпорядкованих органах

 

1.1

 

У відповідності  з  вимогами  Указу Президента України № 1001/2011 “Про
Національну антикорупційну стра-тегію” продовжити моніторинг
та оцінку ефективності реалізації антикорупційних заходів. З цією метою
щомісяця аналізувати узагальнені звіти підпорядкованих органів Фонду і готувати
пропозиції, спрямовані на підвищення
рівня розвитку сфери запобігання та виявлення корупційних правопорушень

Протягом
року

В’юнник А.Г.,

сектори з питань запобігання та
виявлення корупції Пенсійного фонду України та його органів (далі-Сектори),
головні спеціалісти з питань запобігання та виявлення

корупції головних управлінь
Фонду в АРК, областях, містах Києві та Севастополі (далі-головні спеціалісти)

 

 

1.2

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження державної програми щодо
запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» проаналізувати пропозиції
підзвітних органів Фонду, на підставі яких скоригувати комплексні заходи,
направлені на:

 
удосконалення внутрівідомчої нормативно-правової бази;

– проведення попереджувально-профілактичної
роботи;

                     
звітування перед громадськістю про ситуацію у цій сфері

 

 

До 5.01.2014

В’юнник А.Г.,

Сектори
та головні спеціалісти органів Фонду

 

 

2. Надання методичної та консультаційної у сфері
запобігання, виявлення і протидії корупції

 

 

2.1.

Підготувати та направити в підпорядковані органи
Фонду для використання в роботі методичні рекомендації з питань реалізації антикорупційного
законодавства (з урахуванням новел) з питань:

             
виявлення та усунення конфлікту інтересів, фактів су-місництва, суміщення, інших ко-рупційних
проявів;

         
перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зо-бов’язання фінансового характеру;

         
проведення спеціальних пе-ревірок
осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави

Протягом року

Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції Пенсійного фонду України

 

 

2.2.

 

У рамках професійної підготовки державних
службовців Фонду надавати необхідну допомогу в підготовці та проведенні
семінарів, нарад щодо:

– зміни в законодавстві у сфері  правового регулювання запобігання корупції;

– механізмів подолання корупції в Україні в
контексті забезпечення економічної безпеки;

– відповідальності за корупційні діяння, правові
засади від-шкодування збитків, завданих внаслідок
їх вчинення;

– етика державного службовця як засіб запобігання
та протидії корупції

 

Протягом року

Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції Фонду, департамент персоналу та бухгалтерського обліку,
юридичне управління Фонду

 

2.3.

 

Спільно з відділом організації підготовки та
перепідготовки кадрів департаменту персоналу та бухгалтерського обліку Фонду за- безпечити підвищення квалі-фікації державними службовцями
IIV
категорії посад, на яких по-кладено обов’язки з
організації роботи щодо запобігання та ви-явлення
корупції

ІV квартал

2014 року

Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції Фонду

 

 

 

 

3. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи

 

3.1.

 

Надавати методичну допомогу зацікавленим
підрозділам та відповідальним особам Фонду та підпорядкованих органів з
питань організації своєчасного подання державними службовцями дек-ларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік.

На виконання п. 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 вересня 2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»
провести перевірку в центральному апараті Фонду:

         
своєчасності подання дек-ларацій;

         
наявності конфлікту інте-ресів;

Крім того, здійснити логічний та арифметичний
контроль дек-ларацій

 

Протягом року

В’юнник А.Г.,

Сектори, головні спеціалісти
органів Фонду

 

3.2.

 

Забезпечити проведення спе-ціальної
перевірки осіб, які пре-тендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави у центральному апараті Фонду.

Здійснити контроль за об’єктивністю та повнотою спеціальної
пе-ревірки в підпорядкованих органах Фонду

Протягом року

 

В’юнник А.Г.,

Сектори, головні спеціалісти
органів Фонду

 

 

4. Взаємодія з громадськістю

 

4.1.

 

Забезпечити висвітлення в центральних, місцевих
та відомчих засобах масової інформації, на веб-сайті
Фонду інфор-мації про результати виконання  заходів, передбачених Державною програмою
щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Протягом року

Сектори, головні спеціалісти
органів Фонду

 

4.2.

 

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики», відповідно до компетенції,
забезпечити обмін інформацією з Громадською радою при Фонді з урахуванням
опитувань, оприлюднених пропозицій та зауважень

Протягом року

Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції Фонду

 

 

 

 

Головний
спеціаліст сектору з питань запобігання та

виявлення
корупції Пенсійного фонду України

                                                                                                              
А. В’юнник

08.01.2014
року

 

background Layer 1