Пропустити навігацію

Любавіна Ольга Олексіївна – начальник фінансово-економічного управління – головний бухгалтер

Ольга Олексіївна  Любавіна 

начальник фінансово-економічного управління – головний бухгалтер Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

Основними завданнями управління є :

– забезпечення належного планування (прогнозування) та виконання бюджету Головного управління;

– забезпечення своєчасного і в повному обсязі спрямування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги, інші заплановані витрати;

– ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, формування бюджетної, фінансової, податкової  та іншої звітності;

– забезпечення у регіоні надходжень від сплати страхових внесків на  обов’язкове державне пенсійне страхування, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів відповідно до законодавства, ведення обліку цих надходжень.

Основні функції управління :

– організація бюджетного процесу у Головному управлінні Фонду, забезпечення планового та прогнозного формування бюджету та кошторису Головного управління Фонду. Забезпечення методичного та економного обґрунтування складання бюджету.

– здійснення постатейного аналізу виконання доходної та видаткової частин бюджету Головного управління Фонду.

– здійснення розподілу коштів згідно з календарним графіком виплати пенсій між установами, які здійснюють виплату та доставку пенсій, та забезпечення своєчасного і у повному обсязі спрямування коштів на пенсійні та інші заплановані виплати.

– формування заявки про потребу в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги.

– забезпечення повного та своєчасного фінансування виплати пенсій особам, звільненим з військової служби та деяким іншим особам через Філію ДОУ ПАТ «Державний ощадний банк» та ДД ПАТ «Укрпошта».

– забезпечення згідно із законодавством України та двосторонніми міжнародними договорами своєчасну виплату пенсій іноземним громадянам, які проживають на території Дніпропетровської області.

– забезпечення бухгалтерського обліку з питань виконання бюджету  Пенсійного фонду України в Головному управлінні Фонду.

– складання оперативної, квартальної та річної звітності з виконання бюджету, узагальнення, складання зведеного бухгалтерського звіту та подання його до правління Пенсійного фонду України.

– забезпечення ведення аналітичного обліку по виплачених пенсіях, одноразової грошової допомоги та допомоги на поховання військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей.

– укладання договорів та додаткових угод з банківськими установами з питання виплати пенсій.

– здійснення поточного контролю за цільовим, економним та раціональним використанням коштів на виплату пенсій та грошової допомоги.

– участь у розробці штатного розпису Головного управління  Фонду.

– ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку. Забезпечення достовірного та у повному обсязі відображення в бухгалтерському обліку операцій фінансово-господарської діяльності.

– здійснення поточного контролю за дотриманням законодавства при взятті зобов’язань, здійсненні платежів відповідно до взятих зобов’язань, цільовим, економним та раціональним використанням коштів на  адміністративно-господарські видатки.

– забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; відшкодування винними особами збитків  від крадіжок, нестач та розтрат.

– аналіз даних  бухгалтерського обліку і звітності, розробка та здійснення заходів щодо сплати дебіторської та  погашення кредиторської заборгованості.

– підготовка інформації про фінансовий стан, господарську діяльність  та рух коштів Головного управління Фонду для прийняття обґрунтованих  управлінських рішень щодо використання коштів.

– складання на підставі даних бухгалтерського обліку   фінансової, бюджетної, податкової, державної статистичної та іншої звітності  (декларації) та  подання  її у встановленому законодавством порядку.

– перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів.

– підготовка проектів договорів з господарської діяльності, в тому числі щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

– нарахування заробітної плати згідно штатного розпису в Головному управлінні, наказів, постанов Пенсійного фонду України та Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів України.

– ведення обліку матеріальних цінностей, отримання матеріальних цінності від Пенсійного фонду України та організацій.

– підготовка проектів наказів щодо премії, призначення персональних надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівників Головного управління, про затвердження бюджету, проекту бюджету Головного управління та тимчасового розпису доходів і видатків, що належать до компетенції управління.

– забезпечення у регіоні надходження від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів відповідно до законодавства, ведення обліку цих надходжень.

– аналіз та прогноз надходження до Фонду коштів від відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

– аналіз разом із відповідними органами Державної фіскальної служби України надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок), розподілених на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

– забезпечення моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування для виявлення  ознак використання праці неоформлених працівників, порушень законодавства про працю та здійснення обміну інформацією про ці відомості.

– аналіз процесів та показників в сфері оплати праці, ринку зайнятості, також їх вплив на надходження коштів, призначених для пенсійного страхування.

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань наповнення бюджету Фонду.

– забезпечення аналіз відомостей з реєстру застрахованих осіб для опрацювання питань легалізації ринку праці та захисту прав застрахованих  осіб, надає пропозиції щодо проведення автоматизованої обробки цих відомостей, аналізує процеси та показники в сфері оплати праці, ринку зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування.

– вжиття заходів щодо залучення до сплати обов’язкових платежів громадян, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

– організація та контроль роботи відділів забезпечення наповнення бюджету щодо:

  1. Забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, фінансових санкцій, інших коштів, що надходять до бюджету Фонду відповідно до законодавства.
  2. Взаємодії та обміну інформацією з органами Державної фіскальної служби та іншими органами з питань погашення заборгованості з платежів до Фонду, легалізації зайнятості та заробітної плати та інших питань, що відносяться до компетенції управління.
  3. 3. Надання платникам та застрахованим особам інформації щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
  4. 4. Виплати компенсації відповідно до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов`язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року №153.
  5. Стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або несплачених обов’язкових платежів, погашення заборгованості з боржників, які перебувають у різних процедурах банкрутства.

– забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних.

– узагальнення аналіз та підготовка керівництву Головного управління інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, віднесених до компетенції управління.

background Layer 1