Пропустити навігацію

Антикорупційна програма головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ головного управління

                                                                           Пенсійного фонду України

                                                                           в Луганській області

                                                                           05.07.2017 № 170

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області

на 2017 рік

І. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Пенсійному фонді України, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупцінної стратегії та державної аптикорупційної програми

 

Ця Програма розроблена відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави, визначених Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14.10.2014 № 1699-VII, Законом України «Про запобігання корупції», Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 № 265, та на виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 25 квітня 2017 № 79.

Програма складена за результатами аналізу та оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного Фонду України в Луганській області з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупцїйних заходів у 2015-2016 роках і включає визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, оцінку корупційних ризиків, заходи щодо їх усунення, строки та осіб, відповідальних за виконання, процедури проведення моніторингу та оцінки виконання завдань, заходи щодо поширення інформації про стан реалізації антикорупційних заходів.

Забезпечуючи реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, органи Пенсійного фонду України в Луганській області здійснюють обслуговування переважної частини населення – майбутніх й теперішніх одержувачів пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавством (далі – пенсійні виплати).

Програма передбачає впровадження заходів подальшого удосконалення системи управління та контролю за діяльністю органів Пенсійного фонду України в Луганській області, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють, шляхом створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичного перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам; створення механізмів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів працівників органів Пенсійного фонду України в Луганській області; поглиблення участі громадськості у формуванні державної політики у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Передумовою позитивних результатів є проведення оптимізації організаційної структури органів Пенсійного фонду України в Луганській області, впровадження технологій єдиної централізованої системи аналітики та управління фінансами у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, вдосконалення функціональних процесів, розвиток інформаційних систем Пенсійного фонду України в Луганській області в рамках виконання завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672-р.

З метою реалізації антикорупційної політики головного управління Пенсійний фонд України в Луганській області у межах компетенції забезпечує:

–        контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції;

–        участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції;

–        інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції;

–        сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

–        взаємодію з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області на постійній основі здійснює заходи щодо:

–        виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;

–        проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

–        організації та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави;

–        своєчасність подання декларацій;

–        запобігання порушенням встановлених законодавством обмежень щодо використання службових повноважень чи службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави;

–        інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.

У 2017 році органи Пенсійного фонду України в Луганській області продовжать виконання завдань, визначених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

 

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України, заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Ефективна процедура діяльності органів Пенсійного фонду України в Луганській області є невід’ємною складовою створення системи доброчесної та професійної публічної служби, спрямованої на благо держави й суспільства, проте ризики її реалізації зумовлені системними для держави чинниками:

недосконале та нестабільне законодавство;

високе навантаження у поєднанні з низькою мотивацією державних службовців;

неефективний доступ до інформації, яка використовується органами Пенсійного фонду України в Луганській області в процесі їх діяльності.

Особливості сфери діяльності органів Пенсійного фонду України в Луганській області зумовлюють збереження частини дискреційних повноважень, унеможливлюють повне виключення контактів між громадянами та працівниками органів Пенсійного фонду України, які готують документи для прийняття рішень щодо призначення та здійснення пенсійних виплат, в результаті чого залишається високий ризик виникнення конфлікту інтересів.

Іншими чинниками, які сприяють корупційним проявам в діяльності працівників органів Пенсійного фонду України Луганській області, можуть бути:

–        неврегульованість або недостатня урегульованість процедур та функціональних процесів, можливість здійснювати неприпустимі операції або не здійснювати необхідні;

– відсутність єдиної автоматизованої системи контролю за функціональними процесами в органах Пенсійного фонду України;

–        кваліфікаційний рівень працівників;

–        не доброчесна поведінка;

–        недосконалість контролю щодо управління об’єктами державної власності.

Таким чином, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища органів Пенсійного фонду України свідчить про високий ступінь ймовірності виникнення та наслідків корупційних ризиків, таких як наявність дискреційних повноважень, можливість виникнення конфлікту інтересів, недосконалість елементів внутрішнього контролю.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України в Луганській області складено звіт, який включає заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України в Луганській області на 2017 рік затверджено наказом головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 05 липня 2017 року №170. Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків вживатимуться як частина цієї Програми.

 

III.    Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм аитикорупцінного спрямування.

 

У 2017 році органи Пенсійного фонду України в Луганській області продовжать вживати заходів щодо забезпечення функціонування системи правової освіти працівників головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області та його територіальних органів, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 03 червня 2016 року №13-2 затверджено Стратегію розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках. Одним з основних напрямків реалізації Стратегії є підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Фонду.

Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області у 2016-2018 роках, затвердженого наказом головного управління Пенсійного фонду України від 15 вересня 2016 року № 150, здійснюється організація роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців шляхом:

–        навчання в установленому законодавством порядку у вищих навчальних закладах;.

–        підвищення кваліфікації за професійними програмами, постійно діючими та короткотерміновими семінарами в Національній академії державного управління при Президентові України, а також в інших установах, які мають право надавати освітні послуги;

–        направлення фахівців для участі у семінарах-нарадах на базі навчально-методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”;

–        проведення стажування;

–        самоосвіти.

Наказом Пенсійного фонду України від 25 січня 2017 року №14 “Про проведення семінарів-нарад” визначено план проведення семінарів-нарад з фахівцями територіальних органів Пенсійного фонду України у 2017 році, яким передбачено проведення 25 п’ятиденних семінарів-нарад з 765 фахівцями територіальних органів Фонду.

Наказ головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області «Про участь у семінарах-нарадах» від 30 січня 2017 №18 передбачає направлення фахівців для участі у семінарах-нарадах згідно визначеного плану.

Органами Пенсійного фонду України в Луганській області розробляються власні плани правової освіти працівників, проводяться семінари, наради, лекції, в тому числі з питань запобігання та виявлення корупції.

Для визначення рівня знань та законодавства про державну службу на IV квартал 2017 року заплановано проведення відповідного тестування в органах Пенсійного фонду України в Луганській області.

З метою підвищення рівня ефективності, доступності, відкритості та прозорості діяльності органів Пенсійного фонду України в Луганській області програми та інші заходи антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Пенсійного фонду України в Луганській області, після їх затвердження оприлюднюються на офіційному веб-сайті головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області. Крім того, щокварталу оприлюднюється звіт про результати моніторингу стану впровадження антикорупційних заходів.

 

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми

 

Для реалізації Програми передбачається:

-включення до планів роботи структурних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, його територіальних органів, заходів щодо запобігання корупційним проявам та здійснення моніторингу їх реалізації;

-дослідження стану виконання антикорупційних заходів відповідно до затверджених планів під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів;

-проведення регулярного моніторингу виконання Програми на основі результатів обліку фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, статистичних спостережень та аналізу практики застосування антикорупційного законодавства;

-проведення аналізу якості та оперативності обслуговування осіб, що звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області, шляхом їх анкетування та через опитування відвідувачів веб-сайту Пенсійного фонду України в Луганській області, проведення оперативних перевірок за принципом “таємного покупця”;

-своєчасне інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про протиправні дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов’язків.

Оцінка стану виконання Програми здійснюється на підставі щоквартального звіту, в якому відображаються кількісні показники та рівень досягнення визначених завдань. Звіт складається управлінням внутрішнього аудиту та фінансового контролю головного управління на основі інформацій структурних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області та управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, а також об’єднаних управлінь Луганської області з урахуванням результатів реалізації визначених заходів та до 05 числа наступного місяця надається до управління внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України.

Антикорупційна програма переглядається у разі внесення змін до законодавства, виявлення нових корупційних ризиків, отримання рекомендацій від Пенсійного фонду України, а також може переглядатись за результатами проведеної оцінки її виконання. Зміни до антикорупційної програми вносяться в порядку її затвердження.

 

background Layer 1