Пропустити навігацію

Діяльність колегії при начальнику Головного управління

    Постійно діючим консультативно-дорадчим органом для обговорення найважливіших питань діяльності головного управління Фонду, забезпечення координації роботи його структурних підрозділів та управлінь Фонду є колегія при начальнику головного управління Фонду (далі – колегія), яка діє на громадських засадах.

Колегія утворюється відповідно до наказу начальника Головного управління Фонду (далі – Голова колегії) у складі 7 – 11 осіб. Персональний склад колегії затверджується Головою правління Пенсійного фонду України за поданням начальника Головного управління. До складу колегії входять начальник Головного управління та його заступники (за посадою).

     До складу колегії можуть включатись інші відповідальні працівники Головного управління Фонду, управлінь Фонду, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з вирішенням питань, що належать до компетенції Фонду, представники від сторін соціального діалогу (за згодою).

      Колегія при начальнику Головного управління Фонду:

 • визначає перспективні та поточні напрями роботи, схвалює річний план роботи Головного управління, розглядає результати діяльності Головного управління Фонду, розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації роботи Головного управління Фонду та в разі потреби подає їх на розгляд правління Фонду, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • контролює виконання головним управлінням Фонду та управліннями Фонду постанов правління, наказів Фонду;
 • заслуховує звіти про діяльність структурних підрозділів Головного управління Фонду;
 • розглядає питання своєчасного і в повному обсязі надходження платежів до бюджету Фонду, фінансування видатків на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;
 • забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів Головного управління Фонду;
 • забезпечує координацію діяльності Головного управління Фонду з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, іншими відповідними установами та організаціями;
 • розглядає інші питання діяльності Головного управління.

     Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Колегія правочинна приймати рішення за наявності на засіданні не менш як половини її членів. Рішення колегії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів. Рішення колегій оформляються протоколом і впроваджуються відповідно до наказу начальника головного управління Фонду.

    Організаційною формою роботи колегії є її засідання.

Рішення про дату та місце проведення засідання колегії визначаються Головою колегії.

Організація забезпечення діяльності колегії покладається на першого заступника начальника Головного управління, підрозділ з організаційно-інформаційної роботи та секретаря колегії (обов’язки секретаря колегії можуть прописуватися в посадовій інструкції спеціаліста підрозділу з організаційно-інформаційної роботи).

Порядок денний колегії з урахуванням пропозицій членів колегії та керівників самостійних структурних підрозділів готується підрозділом з організаційно-інформаційної роботи, та не пізніше ніж за 5 днів до засідання подається на затвердження Голові колегії.

Затверджений Головою колегії порядок денний доводиться до відома керівників структурних підрозділів Головного управління для підготовки відповідних матеріалів до засідання колегії.

    До матеріалів колегії відносяться:

 • порядок денний (повинен містити: дату, час та місце проведення засідання колегії, перелік винесених на його розгляд питань, прізвища доповідачів (співдоповідачів) з кожного питання;
 • порядок ведення (регламент) роботи колегії (із зазначенням відведеного часу на виступи головуючого, доповідачів (співдоповідачів), запрошених тощо);
 • список членів колегії;
 • список учасників засідання колегії із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, назви займаної посади;
 • проект наказу;
 • за необхідності, довідкові матеріали (довідки, звіти, діаграми, таблиці, розрахунки тощо), які безпосередньо стосуються питань, винесених на обговорення згідно із порядком денним.

    Порядок ведення колегії готує підрозділ з організаційно-інформаційної роботи Головного управління.

Проекти наказів та матеріали колегії готуються структурними підрозділами, до компетенції яких належать питання, які виносяться на обговорення згідно із порядком денним засідання колегії.

Проекти наказів за обсягом не повинні перевищувати 5 сторінок.

Проекти наказів візуються на зворотній стороні останньої сторінки керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких належить питання, заступниками начальника Головного управління (відповідно до розподілу обов’язків), керівником підрозділу з організаційно-інформаційної роботи та в обов’язковому порядку керівниками юридичної служби, управління персоналу, секретарем колегії.

    Керівники структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за якість підготовки і своєчасність подання матеріалів до засідання колегії.

Секретар колегії здійснює контроль за своєчасністю подання матеріалів колегії на розгляд та перевіряє їх на наявність у повному обсязі та правильністю оформлення.

Усі матеріали, які підготовлені до засідання колегії акумулюються в підрозділі з організаційно-інформаційної роботи та надсилаються членам колегії, запрошеним, не пізніше, ніж за три дні до засідання колегії.

На засідання колегії можуть бути запрошені представники структурних підрозділів Головного управління, місцевих органів державної влади, наукових установ, громадських організацій та інші особи за рішенням Голови колегії.

Реєстрація учасників засідання, акредитація засобів масової інформації та їх розміщення у залі засідання здійснюється підрозділом з організаційно-інформаційної роботи.

Рішення щодо присутності на засіданні колегії представників засобів масової інформації та проведення ними відео і фотозйомки, а також звукозапису вирішується Головою колегії.

Після засідання колегії, проєкти наказів доопрацьовуються структурними підрозділами відповідно до компетенції, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час їх обговорення та подаються на підпис.

Позачергове засідання колегії може бути проведено за умови, якщо члени колегії запрошені не пізніше, ніж за три дні до його проведення. Матеріали позачергового засідання видаються членам колегії під час їх реєстрації в день проведення засідання.

    Проведення засідання

Реєстрація учасників засідання колегії здійснюється до початку засідання. Засідання колегії відкриває Голова колегії (за його відсутності – особа, яка виконує його обов’язки).

Засідання колегії проводиться державною мовою.

Після відкриття засідання Голова колегії (головуючий) повідомляє про участь у роботі колегії осіб, запрошених на засідання, та оголошує перелік питань, які внесено до порядку денного.

Після оголошення порядку денного слово надається особам, які визначені для доповідей (співдоповідей).

Після закінчення доповіді (співдоповіді) доповідачу можуть бути поставлені запитання.

Черговість розгляду питань визначається порядком денним. У разі необхідності Голова колегії може змінити встановлену черговість.

З кожного питання порядку денного після доповіді (співдоповіді) учасникам засідання колегії надається можливість для обговорення доповіді (співдоповіді).

За пропозицією Голови колегії та/або членів колегії рішення про прийняття акту може бути прийняте без обговорення (протокольно), якщо у членів колегії немає зауважень до нього.

Після закінчення обговорення питань, що розглядаються, головуючий оголошує і ставить на відкрите голосування проект рішення в цілому, а при необхідності – окремі його пункти.

Рішення колегії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови колегії.

Результати розгляду кількох питань порядку денного можуть бути відображені в одному наказі.

На засіданні колегії ведеться протокол, в якому фіксується інформація про хід ведення засідання, зазначаються дата, час, місце проведення, особи, які взяли у ньому участь, питання, що розглядалися, прізвища доповідачів і осіб, які взяли участь в обговоренні цих питань, стислий зміст їх виступів (або тези виступу/доповіді можуть додаватися) та рішення, прийняті за результатами розгляду (в частині протоколу “ВИРІШИЛИ”).

Датою протоколу є дата проведення засідання.

Номер (індекс) протоколу повинен відповідати порядковому номеру засідання.

Протокол засідання складає секретар колегії.

Протокол підписується Головою колегії та секретарем колегії протягом трьох робочих днів після закінчення засідання, не враховуючи дня його проведення.

background Layer 1