Пропустити навігацію

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо поетапного впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”

Проєкт

 

 

gerb

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від                     2019 р. №

 

Київ

 

Про заходи щодо поетапного впровадження обліку

трудової діяльності працівника в електронній формі

 

З метою створення організаційних передумов, проведення підготовчих робіт та вирішення першочергових завдань, пов’язаних із впровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Затвердити Порядок обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, що додається.
 2. Установити, що дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, приймаються для підтвердження наявного трудового стажу для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.
 3. Міністерству фінансів переглянути форму звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з метою обліку відомостей про посади, кваліфікацію та умови праці застрахованих осіб.
 4. Пенсійному фонду України визначити порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі, забезпечити створення та надання на безоплатній основі особам, які виявили бажання подати відомості, передбачені цією постановою, відповідних програмних засобів.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                 О. ГОНЧАРУК

 

 

 

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від __________ № _________

 

 

Порядок

обліку трудової діяльності працівників в електронній формі

 

 1. Цей Порядок визначає механізм організації обліку трудової діяльності працівників, фізичних осіб-підприємців, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (далі – застраховані особи), які надали згоду на обробку даних про набутий ними трудовий стаж, в електронній формі.
 2. Облік ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про набуті застрахованими особами трудовий стаж, освіту, кваліфікацію.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, передбаченому Законами України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про електронні довірчі послуги”.
 4. Обробка відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється в складі персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, передбаченого частиною третьою статті 20 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Під час організації та ведення обліку забезпечується проведення процедур і заходів контролю та верифікації даних, моніторингу змін індивідуальних відомостей, захисту інформації, технологічного і програмного забезпечення, в тому числі від несанкціонованого доступу, що застосовуються під час ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до положення про його ведення.

 1. Відомості про трудову діяльність працівників включають:
 • ідентифікуючі відомості про особу:

унікальний номер персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

прізвище, ім’я, по батькові особи на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);

стать;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;

місце проживання;

засоби зв’язку (номер телефону, адреса електронної пошти);

 • відомості про трудовий стаж:

ідентифікаційний номер страхувальника (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);

найменування страхувальника;

рік, за який внесено відомості;

період трудових відносин;

професійна назва роботи;

назва посади із зазначенням структурного підрозділу;

відомості про трудові відносини (про прийняття на роботу, присвоєння розряду, переведення на іншу роботу, підстави звільнення);

інформація про основне місце роботи;

освіта;

 • дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального страхування:

номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників;

результати атестації умов праці із зазначенням номеру і дати розпорядчого акту;

повна/неповна зайнятість;

кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць, у тому числі в особливих умовах праці, що дають право на пільги;

 • інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
 • інформація про підтвердження набутого особою на боці договірної сторони трудового (страхового) стажу, для застосовування накопичення періодів трудового (страхового) стажу, відповідно до міжнародних договорів.
 1. Відомості про трудову діяльність працівників подаються Пенсійному фонду України засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов’язковим накладанням страхувальником або застрахованою особою кваліфікованого електронного підпису. Зазначені відомості можуть бути подані також в оцифрованому вигляді. Вимоги до формату подання інформації встановлюються Пенсійним фондом України.

Ідентифікуючі відомості про особу подаються шляхом заповнення відповідних полів анкети застрахованої особи, при цьому подання відомостей, зазначених в абзацах другому-сьомому підпункту 1 пункту 4 цього Порядку, є обов’язковим.

 1. Невід’ємною складовою відомостей, поданих страхувальником, є сканована копія згоди застрахованої особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних, передбачених цим Порядком.

У разі подання відомостей про трудову діяльність застрахованою особою надання згоди на обробку персональних даних здійснюється шляхом проставлення відмітки про надання такого дозволу в електронному кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

 1. Скановані копії трудової книжки застрахованої особи, документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня
  1993 року № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2003 р., № 48, ст. 2505; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 27,
  ст. 1959; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 16, ст. 744; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 23, ст. 770, № 41, ст. 1477;
  2015 р., № 16, ст. 412, № 100, ст. 3447; 2016 р., № 35, ст. 1360), мають містити всі сторінки та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їхнього змісту, включаючи дані про серію та номер бланків документів.
 2. Оцифрування відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду України на підставі сканованих копій документів, зазначених в пункті 8 цього Порядку, шляхом введення інформації, наявної в сканованих копіях документів, до персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Повідомлення про виявлені випадки відсутності в трудовій книжці необхідних записів, або неправильних чи неточних записів про періоди роботи, або інших розбіжностей (у тому числі за періоди страхового стажу після 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування) надсилається застрахованій особі через її електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

 1. Інформація набуті застрахованими особами трудовий стаж, освіту, кваліфікацію, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження особи, надається тільки особі, якої ці відомості стосуються, або іншим особам – виключно за її згоди, наданої через електронний кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Оприлюднення цієї інформації допускається тільки у знеособленому вигляді.

 

 

 

background Layer 1