Пропустити навігацію

Зміни до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Пенсійному фонді України та його органах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

_____________№________

 

 

 

 

 

Зміни

до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Пенсійному фонді України та його органах

 

 1. У розділі І:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. У Пенсійному фонді України та його органах утворюються постійно діючі комісії з питань роботи із службовою інформацією (далі – Комісія).

Положення та персональний склад Комісії затверджуються відповідними наказами Пенсійного фонду України та його органів.”;

2) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

“До складу Комісій, включаються працівники структурних підрозділів, в яких створюється службова інформація, а також працівники, які забезпечують виконання функцій з питань  режимно-секретної, мобілізаційної роботи, криптографічного та технічного захисту інформації, розгляду запитів на інформацію, загального діловодства.”;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Працівники, яким доручено опрацьовувати документ, що містить службову інформацію, визначаються Головою правління Пенсійного фонду України, його заступниками, начальниками головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, начальниками управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також об’єднаних управлінь (далі – Керівник),  керівниками структурних підрозділів у резолюції до такого документа.”;

4) пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, в Пенсійному фонді України та його органах затверджується наказом Керівника (далі – Перелік).

Інформація до Переліку включається на підставі письмових рішень Комісії та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах.”;

5) пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Використання інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем чи засобів копіювально-розмножувальної техніки, що застосовуються під час обробки службової інформації, здійснюється на підставі наказу Керівника, з дотриманням законодавства у сфері захисту інформації.”.

 1. У розділі II:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Кореспонденція з грифом “Для службового користування”, що надходить на адресу Пенсійного фонду України та його органів, приймається і розкривається працівниками загальних відділів, до компетенції яких належить виконання робіт з такими документами. При цьому перевіряються відповідність реєстраційних індексів документів, зазначених на конверті (пакованні) та у супровідному листі, реєстраційним індексам документів, що надійшли, наявність додатків до них, кількість аркушів і примірників документів.

Конверти з відміткою “Особисто” (подвійні конверти) працівниками загальних відділів не розкриваються.”;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. Реєстрація документів з грифом “Для службового користування”, крім тих, що містять відмітку “Літер “М”, “Літер “К”, та “СІ”, здійснюється централізовано загальними відділами.”;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. У разі надходження документів з грифом “Для службового користування” з мобілізаційних питань, з питань криптографічного захисту службової інформації, конверти (пакування) з відміткою “Літер “М” ,“Літер “К”, “Особисто” передаються нерозкритими структурним підрозділам чи посадовим особам, відповідальним за виконання відповідних видів робіт в Пенсійному фонді України та його органах під підпис у журналі обліку пакетів (пакувань) за формою згідно з додатком 1 із зазначенням дати їх отримання.

У разі надходження документів з грифом “Для службового користування” з питань спеціальної інформації конверти (пакування) з відміткою “СІ” передаються Керівнику під підпис у журналі обліку пакетів (пакувань) із зазначенням дати їх отримання.”;

4) перше речення пункту 8 доповнити словами “у Журналі обліку електронних носіїв інформації, книг та інших видань з грифом “Для службового користування” за формою  згідно з додатком 2а.”;

5) у пункті 10 слова “вхідних та внутрішніх” замінити словами “вихідних та внутрішніх”.

 1. Пункт 18 розділу VІ викласти у такій редакції:

“18. Документи з відміткою “Літер “К” зберігаються окремо від інших документів та долучаються до справ, що формуються структурним підрозділом з питань захисту інформації Пенсійного фонду України чи його органів або працівником, відповідальним за виконання такого виду робіт.”.

 1. У пункті 3 розділу VІІ цифри та знак “72.” виключити.
 2. У розділі Х:

1) абзац другий пункту 2 замінити двома абзацами такого змісту:

“Порядок виготовлення, ведення обліку, використання металевих печаток та порядок ведення обліку шаф, сейфів і ключів від них визначається Керівником.

Зберігання документів і справ із грифом “Для службового користування” здійснюється працівниками, які безпосередньо отримали їх під підпис, у спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб.”;

2) абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:

“Передача одержаних у загальному відділі документів з грифом “Для службового користування” всередині одного структурного підрозділу для виконання (ознайомлення) від одного працівника структурного підрозділу іншому працівникові здійснюється згідно з резолюцією керівника відповідного структурного підрозділу та обліковується в окремому журналі за формою  згідно з додатком 10а.”.

 1. Інструкцію доповнити новими додатками 2а та 10а:

  “Додаток 2а

                                                                                                                         до Інструкції про порядок

                                                                                                           ведення обліку, зберігання,

                                                                                                            використання і знищення документів

                                                                                                               та інших матеріальних носіїв

                                                                                                                    інформації, що містять

                                                                                                             службову інформацію, в Пенсійному фонді України

  та його органах

  (п.8 розділу ІІ)

  ЖУРНАЛ
  обліку електронних носіїв інформації, книг та інших видань з грифом
  “Для службового користування”

  № з/п

   

   

  Обліковий  номер

  Дата взяття на облік

  Звідки надійшов

  Короткий зміст

  Кількість та номери примірників

   

  Кому надісланий на виконання

  Дата, прізвище, ініціали і підпис

  Місце зберігання або № справи, до якої долучено носій

  Відмітка про

  знищення

   (дата та реєстраційний індекс акта)

  Примітка

   

  отримання

  повернення

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10а

                                                                                                                       до Інструкції про порядок

                                                                                                         ведення обліку, зберігання,

                                                                                                          використання і знищення документів

                                                                                                             та інших матеріальних носіїв

                                                                                                                  інформації, що містять

                                                                                                           службову інформацію, в Пенсійному

фонді України та його органах

(п.4 розділу Х)

ЖУРНАЛ
обліку  документів з грифом “Для службового користування”

______________________________

  (найменування структурного підрозділу)

Обліковий номер документа

 

Дата надходження

 

Реєстраційний індекс та дата документа

 

Автор документа,  вид документа, його заголовок або  короткий зміст

 

Кількість аркушів

 

Кількість та номери примірників

 

Резолюція або відповідальний виконавець

 

Дата і підпис

 

Дата та підпис повернення до загального відділу

 

Примітка

 

документа

додатка

отримання

повернення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор юридичного департаменту                                                                                                         Т. Рябцева

 

background Layer 1