Пропустити навігацію

Додаток 2 до Порядку проведення експерименту щодо створення агентських пунктів обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Додаток 2

до Порядку проведення

експерименту щодо створення

агентських пунктів

обслуговування громадян у сфері

загальнообов’язкового

державного пенсійного

страхування
(пункт 6)

 

 

Договір

про створення агентського пункту обслуговування громадян та надання ним послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

“____ ”__________2018 р.                                                м. ________________ 

 

________________________________________________________________

                                      (назва управління Пенсійного фонду України)

 (далі – Пенсійний фонд) в особі начальника управління ________________________

_________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі Положення про управління, та __________________________________________________________________

(назва юридичної особи)

(далі – Виконавець) в особі _________________________________________, далі – Сторони, уклали цей договір про створення агентського пункту обслуговування громадян та надання ним послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі – Договір) про нижченаведене:

 

І. Предмет договору

 

 1. Цей договір відповідно до Порядку проведення експерименту щодо створення агентських пунктів обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від ___ № ___, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _________ за № _______, визначає порядок створення Виконавцем пункту обслуговування громадян та надання ним послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 1. Перелік функцій з обслуговування громадян:__________________.
 2. Місцезнаходження агентського пункту: ______________________.

          Час роботи агентського пункту___________________.

 1. Плата за створення агентського пункту обслуговування громадян та надання ним послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування не справляється.
 2. Сторони у своїх правовідносинах керуються законодавством України, нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
 3. Інформація, що надається та/або обробляється у зв’язку з укладанням Договору, використовується з додержанням вимог Законів України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”.

 

ІІ. Права та обов’язки сторін

 

 1. Виконавець зобов’язаний:

      1.1. Створити агентський пункт відповідно до принципів здійснення прийому та обслуговування осіб органами Пенсійного фонду України, вимог до приміщень, передбачених Положенням про організацію прийому та обслуговування   осіб,   які   звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 за № 991/27436 (із змінами) (далі – Положення 13-1).

      1.2. Облаштувати робочі місця, на яких здійснюється надання послуг, відповідно до вимог Розділу ІІ Положення 13-1.

      1.3. Надавати послуги, зазначені в пункті 2 розділу І цього Договору,   якість яких відповідає вимогам Положення 13-1, за місцем та у час, зазначені в пункті 3 розділу І цього Договору.

      1.4. Вести облік осіб, які звернулись за наданням послуг (крім випадків звернення за наданням довідкової інформації, консультацій, роз’яснень щодо застосування законодавства).

      1.5. Забезпечити обробку інформації та персональних даних про осіб, які звернулись за наданням послуг, у суворій відповідності до вимог закону. Письмово попереджати працівників, які здійснюють обслуговування, про відповідальність за порушення вимог законодавства про захист персональних даних.

      1.6. Допускати представників Пенсійного фонду до перевірки порядку і умов виконання цього Договору.

      1.7. Інші обов’язки _________________________.

 1. Пенсійний фонд зобов’язаний:

      2.1. Надавати Виконавцю інформацію, матеріали, роз’яснення, консультації або документи, які необхідні для виконання Виконавцем своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору.

      2.2. Визначити відповідальну особу за зв’язок з Виконавцем для виконання цього Договору.

      2.3. Приймати від Виконавця замовлення на виготовлення та надавати виготовлені документи для видачі заявникам не пізніше ніж за _________.

       2.4. Інші обов’язки ________________________.

 1. Виконавець має право:

     3.1. Отримувати від Пенсійного фонду інформацію, матеріали, роз’яснення, консультації або документи, необхідні для виконання Виконавцем своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору.

       3.2. У разі невиконання зобов’язань Пенсійним фондом Виконавець  має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Пенсійний фонд у строк______.

      3.3. Інші права __________________.

 1. Пенсійний фонд має право:

      4.1. Контролювати надання послуг, в обсязі у строки, встановлені цим Договором.

      4.2. Контролювати якість послуг, що надаються відповідно до цього Договору.

      4.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк______.

      4.4. Інші права __________________________________________

 

ІІІ. Відповідальність сторін

 

 1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

IV. Обставини непереборної сили

         1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань   за   цим   Договором   у   разі  виникнення обставин непереборної сили, які не  існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

            2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин  непереборної сили,  повинна  не  пізніше  ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

          3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються _____________________________________________________________  _______________________________________________________________________.

(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

         4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ___ днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

V. Вирішення спорів

 

 1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
 2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

VІ. Строк дії договору

 

 1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до ___________.
 2. Цей Договір укладається і підписується у ___ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

VІІ. Інші умови

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

VІІI. Додатки до договору

 

Невід’ємною частиною цього Договору є:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

 

IX. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

 

Виконавець

______________________________

Пенсійний фонд

____________________________

 

background Layer 1