Пропустити навігацію

Зміни до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
__________  № ______

 

 

 

 

 

Зміни
до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

 

  1. У Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (далі – Порядок):

1) у розділі ІІ:

у пункті 2.1:

у підпункті 2:

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “Для визначення права на призначення пенсії за віком згідно із статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 01 січня 1998 року по 30 червня 2000 року, надається довідка про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.”;

підпункт після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами шостим – дев’ятим такого змісту:

“Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у період з 01 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно підтверджується свідоцтвом про народження дитини, наказом про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідкою з реєстру застрахованих осіб. Період перебування у відпустці визначається як період, що відповідає тривалості такої відпустки, встановленої статтею 17 Закону України “Про відпустки”, а для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – тривалості, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, та передує даті надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо за відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка не зверталась (у тому числі у разі смерті дитини до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або мертвонародженні, про що додатково надається  свідоцтво про смерть дитини) надається свідоцтво про народження дитини. У цьому випадку період перебування у відпустці визначається як період непрацездатності за відомостями реєстру застрахованих осіб, що не може перевищувати тривалості такої відпустки, встановленої статтею 17 Закону України “Про відпустки”, а для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – тривалості, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року підтверджується свідоцтвом про народження дитини та наказом про надання такої відпустки.

  Період проходження військової служби з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейськими, особам рядового і начальницького складу за відсутності відомостей в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, необхідних для призначення пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, підтверджується довідкою про періоди проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески згідно з додатком 11 до цього Порядку. ”;

у підпункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

“посвідчення інваліда війни, довідка МСЕК про групу та причину інвалідності, отриманої унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку, довідка про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення, а для осіб, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 11-13 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, також документи, на підставі яких встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені Порядком надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 685 (при призначенні пенсії особам з інвалідністю згідно з пунктом 4 частини першої статті 115 Закону);”;

у абзацах третьому і четвертому слова і цифри “абзацом шостим пункту 3 розділу ХV “Прикінцеві положення”” замінити словами і цифрами “пунктом 4 частини першої статті 115”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами пʼятим та шостим такого змісту:

“посвідчення члена сімʼї померлого (загиблого) та документ, що свідчить про факт загибелі (смерті) особи внаслідок поранення, каліцтва контузії чи інших ушкоджень здоровʼя, одержаних під час участі у Революції Гідності) (при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з пунктом 5 частини першої статті 115 Закону);

посвідчення члена сімʼї померлого (загиблого) та документ про присвоєння особі звання Героя України (посмертно) за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з пунктом 5 частини першої статті 115 Закону);”

У звʼязку з цим абзаци пʼятий – десятий вважати відповідно абзацами сьомим – дванадцятим.

у абзаці сьомому слова і цифри “абзацом третім пункту 3 розділу ХV “Прикінцеві положення”” замінити словами і цифрами “пунктом 2 частини першої статті 115”;

у абзаці восьмому слова і цифри “із абзацом другим пункту 3 розділу ХV “Прикінцеві положення”” замінити словами і цифрами “з пунктом 1 частини першої статті 115”;

у абзаці десятому слова і цифри “із пунктом “ж” частини першої статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”” замінити словами і цифрами “з пунктом 7 частини другої статті 114 Закону”;

у абзаці одинадцятому слова і цифри “абзацом четвертим пункту 3 розділу ХV “Прикінцеві положення”” замінити словами і цифрами “абзацом першим пункту 3 частини першої статті 115”;

у абзаці дванадцятому слова і цифри “пʼятим пункту 3 розділу ХV “Прикінцеві положення”” замінити словами і цифрами “другим пункту 3 частини першої статті 115”;

у пункті 2.3:

абзац перший підпункту 10 викласти в такій редакції:

“10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника).”;

доповнити пункт після підпункту 10 новим підпунктом 11 такого змісту:

“11) документи про стаж особи, якій призначається пенсія, визначені підпунктом 2 пункту 2.1 цього розділу (для визначення пенсійного віку осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 36 Закону).”;

у пункті 2.6:

абзац перший після слова “компенсації” доповнити словами “, пенсії за особливі заслуги”;

доповнити пункт новими підпунктами 13,14 такого змісту:

“13) документи, що підтверджують особливі заслуги перед Україною (для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”).

При призначенні пенсії за особливі заслуги перед Україною у разі втрати годувальника надаються також документи, передбачені підпунктами 2 – 4, 6, 7, 9, 11 пункту 2.3 цього розділу (якщо вони відсутні у пенсійній справі особи, якій призначається пенсія, або пенсійній справі померлого годувальника).

У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або  рядового складу державної пожежної охорони, особи  начальницького або  рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи   начальницького  складу  податкової міліції, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту  інформації  України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої  служби України, надаються документи, які підтверджують факт загибелі  (смерті) при виконанні  службових  обов’язків  під  час  проходження військової служби, служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, і посмертного нагородження державними нагородами України  або  колишнього  Союзу  РСР, зазначеними у статті 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

14) документи про визнання особи постраждалим учасником Революції Гідності.”;

абзац перший пункту 2.11 викласти у такій редакції:

“За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки або інші документи про склад сімʼї, видані уповноваженим органом (організацією) відповідно до чинного законодавства за місцем проживання (реєстрації) особи, зокрема органом місцевого самоврядування, або довідки (документи) про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.”;

пункт 2.12 після слів “інваліда війни;” доповнити словами ““Постраждалий учасник Революції Гідності” (в період до видачі посвідчення – копію відповідної довідки, виданої структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання);”;

підпункт 1 пункту 2.19 після слова “довідки” доповнити словами “або інші документи”;

у пункті 2.22 слово “довідка” замінити словом “документ”;

2) абзац перший пункту 4.9 розділу ІV викласти у такій редакції:

“4.9. Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається відповідно до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 року за № 1464/31332.”;

3) пункт 5.1 розділу V викласти у такій редакції:

“5.1. Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера. У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.”;

4) у абзацах пʼятому, дев’ятому, десятому підпункту 5 пункту 2.1, абзаці першому підпункту 3 пункту 2.8, пункті 2.17 розділу ІІ слова “інвалід”, “інвалід війни” та “дитина-інвалід” в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами “особа з інвалідністю”, “особа з інвалідністю внаслідок війни” та “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку та числі;

5) доповнити Порядок після додатку 1 новим додатком 11 такого змісту:

 

“Додаток 11

до Порядку подання та оформлення

документів для призначення

(перерахунку) пенсій відповідно до

Закону України “Про загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування”

(пункт 2.1 розділу IІ)

 

 

Штамп

____________№_________

       (дата)

Д О В І Д К А

про періоди проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески

 

Видана _____________________________________________________________

                      (прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що він (вона) проходив(ла) службу  в ____________________________________________________________________

назва органу

з___________________________________________________________________

(число, місяць, рік, номер наказу про призначення, номер контракту про проходження військової служби)

по _________________________________________________________________.

(число, місяць, рік, номер наказу про звільнення)

 

 

Нараховані суми грошового забезпечення, яке враховується при обчисленні пенсії, з розшифруванням склало (грн)

 

Місяці

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

Січень

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

За період з 01.01.2007 з усіх виплат сплачені страхові внески (єдиний внесок).

 

     Довідка видана на підставі __________________________________________,

                                                                              (назви первинних документів)

     які знаходяться за адресою:     

    ________________________________________________.

 

Не  заперечуємо  проти  проведення  перевірки  первинних  документів  за період, зазначений у цій довідці.

           Керівник                     __________              ___________________

                                                     (підпис)                                  (прізвище)

 

          Відповідальна особа  __________            _____________________ ”;

                                                         (підпис)                                   (прізвище)

 

6) додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

 

“Додаток 2

до Порядку подання та оформлення

документів для призначення

(перерахунку) пенсій відповідно до

Закону України “Про загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування”

(пункт 4.1 розділу IV)

 

Аркуш 1

Пенсійний фонд України 
____________________________ 
               (область, місто)

Управління Пенсійного фонду 
України в _________________

(найменування територіального

органу Пенсійного фонду України)

 

ЗАЯВА 
про призначення/перерахунок пенсії

 

Гр. ________________________________________________________________________ 
                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження: ________________________ Тел.: _______________________________

Місце проживання (реєстрації)

 

Паспорт:

Серія

(за наявності)

Номер

Унікальний номер запису в ЄДДР (за наявності)

Ким виданий

Дата видачі

 

       

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _____________________

 

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, перевести з одного виду на інший 
(непотрібне закреслити)

Вид пенсії

 

Кількість утриманців

 

Пенсія на іншій підставі, державна допомога, виплата на дитину, страхові виплати

не призначалась/призначалась

 

____________

підпис особи

На сьогодні

працюю/не працюю/зареєстрований як фізична особа – підприємець/самозайнята особа

 

_____________

підпис особи

Визнаний особою з інвалідністю ___ групи

З _________________________

По________________________

(зазначається в разі встановлення інвалідності)

 

 

____________

підпис особи

 

(непотрібне закреслити)

 

Пенсію прошу виплачувати:

Поштою

№ рахунку _______________________________________________________ 
в ________________________________________________________________

При призначенні пенсії прошу виключити з підрахунку заробітної плати період з _____ до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити).

Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

 

Rysunok1 Я даю згоду на отримання від органів Пенсійного фонду України SMS-повідомлень з інформацією, що стосується мене, на номер мого мобільного телефону:

+

3

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunok1  Я даю згоду на отримання від органів Пенсійного фонду України інформації, що стосується мене, на адресу моєї електронної пошти _______________________________

 

“___” ____________ 20___ року                                             Підпис заявника _____________

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М.П.                                                                                                                                                                   Спеціаліст ________________________

                                                                         Начальник відділу

           обслуговування громадян _______________

 

 

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи 
гр. _________________________________________________________________________ 
                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

прийнято “___” ____________ 20 __ року і зареєстровано за № _____

Перелік документів, доданих до заяви:

№ з/п

Назва документа

Кількість

Номер документа

1

Трудова книжка

   

2

Довідка про заробітну плату

   

3

Документи про стаж

   

     

 

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:

Назва документа

Строк подання (дата)

Дата подання документа

Підписи

заявника

спеціаліста

   

 

Спеціаліст _____________ ”;
                                    (підпис)

7) у додатку 3 до Порядку:

у абзацах першому – четвертому слово “інвалід” в усіх відмінках та числах замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідних відмінках та числах”;

у абзаці четвертому слово “звільнився” замінити словом “звільнилася”, слово “набув” замінити словом “набула”.

  1. У Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 17 червня 2011 року № 17-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2011 року за № 810/19548:

1) у абзаці другому пункту 2 слова “інвалідів Великої Вітчизняної війни” замінити словами “осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни”;

2) у пункті 3:

у абзаці другому слова та цифри “кімната 105” виключити;

у абзаці третьому слова “відділі по роботі із
зверненнями  громадян  департаменту  персоналу та бухгалтерського
обліку Пенсійного фонду України” замінити словами “відділі  обробки звернень громадян департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України (далі – відділ обробки звернень громадян)”;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом і спеціалістами Пенсійного фонду України розміщується  на інформаційних стендах у приміщеннях Пенсійного фонду України, на веб-порталі Пенсійного фонду України та в інші способи у доступному для вільного ознайомлення місці.”;

4) абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

“5. Відділ обробки звернень громадян:”;

5) у пунктах 10 та 12 слова “відділ по роботі із зверненнями громадян” в усіх відмінках замінити словами “відділ обробки звернень громадян” у відповідних відмінках.

  1. У формі довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), затвердженій постановою правління Пенсійного фонду України від 17 січня 2017 року № 1-3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 180/30048, назву графи сьомої таблиці після слів “допомога, премії” доповнити словом “тощо”. 

 

Директор Департаменту

пенсійного забезпечення

 

О. Охріменко

 

background Layer 1