Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо звітності зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

І. Визначення проблеми

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо звітності зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – проект Постанови) розроблено на виконання підпункту 1 пункту 7, абзаців один – шість підпункту 27 пункту 19 розділу І та підпункту 3 пункту 9 розділу ІІ Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (далі – Закон № 2148-VIIІ). 

 

Питання сплати збору з окремих видів господарських операцій регулюється Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” та Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 № 1740.

 

Платниками збору є підприємства, установи та організації та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

 

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

 

При посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомого майна нотаріус здійснює перевірку сплати покупцем збору та витребовує відповідні документи.

 

Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (в редакції Закону № 2148-VIIІ) передбачено подання до органів Пенсійного фонду України  нотаріусами  щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України. Чинна редакція Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій не містить норм щодо форми вищезазначеного звіту та порядку його подання.

 

У зв’язку з чим виникла потреба у створенні уніфікованої форми звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, та надання можливості контролю за повнотою сплати зазначеного збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна органами Пенсійного фонду України.

 

Відсутність порядку та форми звіту про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування не дає можливості нотаріусам виконувати норми Закону № 2148-VIIІ щодо подання  органам Пенсійного фонду України такої звітності, а органам Пенсійного  фонду України контролювати повноту сплати покупцем збору при придбанні нерухомого майна, що в свою чергу несе ризики недоотримання коштів Державного бюджету України. 

 

За даними Пенсійного фонду України сума сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна у 2016 році склала 873,1 млн. грн., у 2017 році – 991,5 млн. грн.

 

За даними Звітів про роботу державних та приватних нотаріусів за 2016 рік (форма № 1- нотаріат (річна), затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1529/5 за погодженням з Держкомстатом):

 

 Чисельність  нотаріусів на кінець 2016 року  становила 6604 осіб, з них приватних нотаріусів – 5589 осіб, державних нотаріусів – 1015 осіб;

 

кількість посвідчених нотаріусами договорів купівлі-продажу нерухомого майна – 258738.

 

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни*

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання*

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

* Прийняття акту не буде мати прямого впливу на сферу інтересів громадян та суб’єктів господарювання.

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання справляння обов’язкових платежів та встановлення відповідної звітності регулюється виключно нормативно-правовими актами.

 

Редакція чинного нормативного акту потребує доповнення з метою усунення визначеної проблеми, а саме визначення уніфікованої форми звіту та порядку його подання.

 

 

II. Цілі державного регулювання

 

 

Проект Постанови розроблено Пенсійним фондом України з метою:

 

затвердження уніфікованої форми звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, яку щокварталу подаватимуть нотаріуси до органів Пенсійного фонду України, встановлення порядку подання такої звітності;

 

створення умов для всебічного контролю за повнотою сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна, та, як наслідок, повноти надходжень коштів до державного бюджету, що в подальшому може стати підґрунтям для підвищення розміру пенсії.

 

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

внести зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740, якими встановити форми звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, та порядок подання такої звітності – дозволить привести у відповідність зазначений Порядок до вимог чинного законодавства, а саме, визначить форму звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, та порядок подання такої звітності.*

*За результатами проведених зустрічей для вирішення зазначеної проблеми (10 шт.) та телефонних консультацій,

Альтернатива 2  

 

залишити без змін чинну редакцію Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 – не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки чинним Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій не встановлено порядку подання та форми звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
  2.  

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Контроль за повнотою сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при купівлі нерухомого майна; можливі додаткові надходження до державного бюджету (розрахунково суми сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна у 2017 році складають близько 0,4 % доходів бюджету Пенсійного фонду України)

 

Відсутні

 

Альтернатива 2

Відсутні

 

Залишення ситуації без змін свідчить, що проблема продовжує існувати. Відсутні важелі її вирішення.

Можливі ризики недоотримання коштів державним бюджетом

 

Оцінка впливу  на сферу інтересів суб’єктів господарювання, громадян.

 

Проект Постанови розроблено з метою визначення форми та порядку подання  звіту про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Зазначений звіт подаватиметься до органів Пенсійного фонду України нотаріусами та не передбачає  надання інформації в розрізі платників збору.

 

Таким чином, прийняття акту не буде мати прямого впливу на сферу інтересів громадян та суб’єктів господарювання. Внаслідок дії регуляторного акта у суб’єктів господарювання не буде виникати додаткових витрат. 

 

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

4

 Виконання вимог чинного законодавства

Альтернатива 2

1

Унеможливлює виконання чинного законодавства

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Альтернатива забезпечить виконання вимог Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (із змінами, внесеними Законом України № від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII;

Відсутні

 Є найбільш ефективним способом, оскільки забезпечить досягнення цілей державного регулювання без додаткових витрат

 

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Є неприйнятним, оскільки не дозволить досягти цілей державного регулювання та не відповідатиме вимогам діючого законодавства;  залишається невирішеною проблема щодо контролю за повнотою сплати збору, можливе недоотримання коштів державним бюджетом 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Альтернатива 1

Обраний спосіб

Обрана альтернатива надає можливість виконання нотаріусами норм Закону № 2148-VIIІ в частині  подання звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та  спрямована на ефективне виконання зобов’язань Пенсійного фонду України щодо контролю за сплатою збору при купівлі-продажу нерухомого майна;

сприятиме повноті сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування до державного бюджету;

можливі додаткові надходження до державного бюджету

Альтернатива 2

 

 

 

 

Переваги відсутні. Альтернатива 2 не вирішує існуючу проблему, залишаються без виконання норми Закону № 2148-VIIІ в частині  подання нотаріусами звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, унеможливлює ефективність контролю Пенсійного фонду за повнотою сплати збору при купівлі-продажу нерухомого майна юридичними та фізичними особами.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

1. Механізми дії регуляторного акта.

 

Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту Постанови та фактична реалізація її положень.

 

2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

 

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно інформування нотаріусів про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України.

 

Впровадження цього регуляторного акта дасть можливість привести Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740, у відповідність до вимог чинного законодавства, визначить форму звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, яку щокварталу подаватимуть нотаріуси до органів Пенсійного фонду України, та встановить порядок подання такої звітності.

 

Подання нотаріусами звітності до органів Пенсійного фонду України здійснюватиметься за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса, (тобто за місцем сплати цього збору), що дасть можливість здійснювати належний контроль за повнотою сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

 

 Ризики впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

 

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

 

Прийняття проекту Постанови не приведе до неочікуваних  результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

 

Можлива шкода у разі очікування наслідків дії акта не прогнозується.

 

З боку суб’єктів господарювання відсутня необхідність вчинення додаткових дій, оскільки прийняття акта  не матиме прямого впливу на сферу їх інтересів.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Прийняття акта не буде мати прямого впливу на сферу інтересів громадян та суб’єктів господарювання.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб відсутні.

Після набрання чинності Постанови не передбачається утворення нового держаного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу, введення додаткових посад спеціалістів).

Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям  регуляторного акта не очікується.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежений у часі.

Зміна терміну дії регуляторного акта можлива у разі прийняття змін до нього або визнаня його таким, що втратив чинність.

Термін набрання чинності регуляторним актом  – з дня його офіційного опублікування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

До показників результативності дії регуляторного  акта належать:

1) кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна та вартість  нерухомого майна, зазначена в договорах;

2) суми збору на обов’язкове держане пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, що підлягають сплаті;  

3) розмір надходжень до державного бюджету збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, який сплачується платниками збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна;

4) рівень поінформованості з основними положеннями регуляторного акта високий, оскільки:

проект постанови та супровідні до нього документи оприлюднено на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України.

Закон № 2148-VIIІ оприлюднений в офіційних друкованих виданнях та офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований в офіційних друкованих виданнях та розміщений на Урядовому порталі.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у строки, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», із застосуванням статистичного методу шляхом аналізу звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, яку подаватимуть  шоквартально нотаріуси, а також даних про суми сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, отриманих від Державної казначейської служби України.

Результативність дії регуляторного акта здійснюватиметься за допомогою базового, повторного, періодичного відстежень.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження буде проводитися через два роки з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань під час проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть вирішені шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Голова правління                                                                                                                                                             О. Б. Зарудний

 

 

«___» ________________ 2018 р.

 

 

 

background Layer 1