Пропустити навігацію

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо звітності зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”

 

Проект

 

 

 

gerb

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

від                                                                       2018 р.  №

 

 

Київ

 

 

Деякі питання щодо звітності зі збору

на обов’язкове державне пенсійне страхування

 

 

 

На виконання підпункту 1 пункту 7 розділу І Закону України від       03 жовтня 2017 року № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

 

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1632; 1999 р., № 7, ст. 234, № 34, ст. 1778; 2005 р., № 13, ст. 668; 2013 р., № 5, ст. 160; 2014 р., № 54,   ст. 1446; 2015 р., № 44, ст. 1378; 2016 р., № 54, ст. 1892; 2017 р., № 33,          ст. 1040) і від 25 серпня 1999 р. № 1549 “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 34 ст. 1778; 2013 р., № 33, ст. 1162) зміни, що додаються.

 

  1. Установити, що звіти про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування нотаріуси подають починаючи з четвертого кварталу 2017 року у порядку та за формою, встановленими цією постановою.

 

 

 

                      Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                              В. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549 

 

  1. У Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740:

1) в абаці другому пункту 12 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

2) пункт 153 викласти у такій редакції:

“153. Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства. Копія цього платіжного доручення зберігається у нотаріуса, який посвідчив договір.

Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками, зазначеними у пункті 151 цього Порядку, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.”;

3) пункт 19 доповнити абзацами такого змісту:  

“Нотаріуси щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 4.

Звіти подаються нотаріусами на паперових носіях, завірених підписом нотаріуса або керівником державної нотаріальної контори та скріплених печаткою (за наявності), або надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання Звіту поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України таке відправлення здійснюється не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.”;

4) доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:

 

“Додаток 4

до Порядку

 

ЗВІТ
про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна

та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

за _________________ 20___ р.
(квартал)

__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса)

_____________________________________________________________________________________________

(назва державної нотаріальної контори)

до ____________________________________________________________________

(назва органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт)

 

реєстраційний номер облікової картки

платника податків* ___________________________________________________________

 

адреса державної нотаріальної

контори (робочого місця приватного нотаріуса) ___________________________________ __________________________________________________________________________

номер телефону ___________________________

 

 

№ з/п

Показник

Кількість/сума, грн.

З початку року

1.

Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, у тому числі

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

2.

Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, у тому числі

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

3.

Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, по яких платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно законодавства, у тому числі

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

3.1.

у тому числі з підстав перебування у черзі на одержання житла

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

4.

Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, по яких платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно законодавства, у тому числі

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

4.1.

у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, по яких платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав перебування у черзі на одержання житла

 

 

 

І місяць кварталу

 

 

 

ІІ місяць кварталу

 

 

 

ІІІ місяць кварталу

 

 

5.

Сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягає сплаті (пункт 2 – пункт 4) х розмір збору, встановлений законом

 

 

 

І місяць кварталу

 

х

 

ІІ місяць кварталу

 

х

 

ІІІ місяць кварталу

 

х

6.

Сплачений збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

 

 

 

І місяць кварталу

 

 

 

ІІ місяць кварталу

 

 

 

ІІІ місяць кварталу

 

 

 

 

 

 

 

МП (за наявності печатки)

Керівник державної

нотаріальної установи/приватний нотаріус   ______________        ______________________
      (необхідне підкреслити)                                        (підпис)                              (ініціали та прізвище)

_____ _____________ 20___ р.

 

* заповнюється приватним нотаріусом (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначається серія та номер паспорту)”.

  1. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1999 р. № 1549 виключити.

 

 

 

 

background Layer 1