Пропустити навігацію

Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках

Проект

1511459453

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                      2008 р. 

Київ

 

Про внесення змін до
Порядку виплати пенсій та грошової допомоги

за згодою пенсіонерів та
одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках

 

Кабінет
Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до Порядку виплати
пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через
їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 1999 р.           № 1596 “Про заходи щодо виконання статті 3
Указу Президента України від            4
липня 1998 р. № 734”
(Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803;         2002 р., № 15, ст. 814; 2006 р., № 7,
ст. 368), зміни, що додаються.

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Премєр-міністр України                                          Ю.
ТИМОШЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів
України

від _________ 2008 р. №
_______

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку
виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів
допомоги через їх поточні рахунки

у банках

 

1. У абзаці першому пункту 14 після слів
“уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного
фонду або орган праці та соціального захисту населення” додати “не пізніше
28-го числа місяця,  у якому настали такі
обставини.”.

2. Пункт 15 викласти у такій редакції:

“15. Перерахування коштів установам уповноважених банків
здійснюється протягом місяця за періодами та датами виплати. Періоди та дати
виплати визначаються органами праці та соціального захисту населення, органами
Пенсійного фонду та уповноваженими банками згідно з укладеними між ними
угодами.”.

3. Абзац шостий пункту 16 викласти у такій редакції:

“Перший примірник списків формується за датою виплати і у
порядку зростання номера особового рахунка, а другий – за датою виплати і у
порядку зростання номера пенсійної (особової) справи.”.

4. Абзац другий пункту 17 викласти у такій редакції:

“Списки  та описи до них подаються одночасно на
паперових і магнітних носіях за формою, визначеною органами Пенсійного фонду
або органами праці та соціального захисту населення, з обов’язковим зазначенням
відповідних показників та символів:

– найменування відповідної установи уповноваженого
банку;

– найменування установи (філії,
дирекції) уповноваженого банку;

– загальної суми в установі
уповноваженого банку;

– загальної кількості одержувачів в
установі уповноваженого банку;

– номера поточного рахунка (19
символів);

– загальної суми для зарахування на
поточний рахунок;

– прізвища, імені, по батькові (100
символів);

– ідентифікаційного номера одержувача
(10
символів);

– дати виплати (2 символи).”.

5. Пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Для забезпечення своєчасної виплати пенсії органи
Пенсійного фонду та органи праці та соціального захисту населення перераховують
кошти не пізніше як за один операційний день до встановленої дати виплати. ”.

6. Абзаци перший та другий пункту 20
викласти у такій редакції:

“Після зарахування коштів на поточні
рахунки одержувачів уповноважений банк завіряє списки на зарахування пенсій та
грошової допомоги та описи до них і не пізніш як через два
робочі дні після
останньої дати виплати у кожному виплатному періоді повертає органам Пенсійного
фонду або органам праці та соціального захисту населення другі примірники
списків та по одному примірнику описів до них.

Незараховані суми пенсій
та грошової допомоги не пізніше наступного операційного дня після надходження
коштів повертаються уповноваженим банком органам праці та соціального захисту
населення або органам Пенсійного фонду України. При цьому здійснюється
відповідна позначка на другому примірнику списків та описів до них.”.

7. Додатки 2
і 3 викласти у такій редакції:

“Додаток 2

до Порядку

Зразок

СПИСОК

на
зарахування пенсій та допомоги на поточні

рахунки
в ________________________________________________________

(назва
установи уповноваженого банку)

за
_______________________________________________________________

                      (період, місяць, рік)

__________________________________________________________________

        
(найменування органу Пенсійного фонду або органу

             праці
та соціального захисту населення)

__________________________________________________________________

             (назва
органу, що здійснює фінансування)

 

п/п

Номер поточного рахунка

Прізвище, ім’я, по батькові

Сума

Номер особового рахунку

Ідентифі­каційний номер

Дата виплати

Причина незараху­ван­ня

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

background Layer 1