Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до Порядку виплати пенсій і грошової допомоги за
згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках”

 

1. Визначення
та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного
регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів
України розроблено з метою удосконалення Порядку виплати пенсій і грошової допомоги
за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у
банках.

 

2.
Визначення цілей державного регулювання

Прийняття даного регуляторного
акту повинно вирішувати наступні цілі:

  удосконалення порядку виплати пенсій і
грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх
поточні рахунки у банках;


зменшення існуючого документообігу між установами уповноважених банків та органами Пенсійного фонду;


забезпечення своєчасного перерахування коштів установам
банків для виплати пенсій.

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

Альтернативними способами досягнення встановлених
цілей є існуючий порядок виплати пенсій і грошової допомоги за згодою
пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у
банках.

На 
сьогоднішній день відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 “Про заходи щодо
виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 № 734” виплата пенсій та
грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги здійснюється
через поточні рахунки, що відкриваються у банках, з
якими Пенсійним фондом та Мінпраці за результатами конкурсу укладені відповідні
угоди з визначенням санкцій за недотримання ними договору перед одержувачами.

Установи уповноважених банків
здійснюють відкриття поточних рахунків, проводять операції із зарахування сум
пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки відповідно до Порядку виплати
пенсій і грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через
їх поточні рахунки у банках та угод, укладених ними з управліннями Пенсійного
фонду Укра
їни
в районах, містах і районах у містах  та
органами праці та соціального захисту населення або
центрами з нарахування і виплати пенсій та допомоги – у регіонах, де
функціонують такі центри.

Одержувачі пенсій та грошової допомоги самостійно
обирають уповноважений банк, де відкривають поточний рахунок.

Між уповноваженим банком і одержувачем пенсії та
грошової допомоги укладається договір і одержувачу
видається ощадна книжка, в якій обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по
батькові, номер поточного рахунка та реквізити установи уповноваженого банку
або платіжна картка.

Заяви про виплату пенсій та грошової допомоги через
установи уповноважених банків подаються до органів Пенсійного фонду або органів
праці та соціального захисту населення за місцем
проживання одержувачів пенсій за встановленою формою.

Якщо
суми пенсій та грошової допомоги одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з поточного рахунка  більше як один рік уповноважений банк
зобов’язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду або орган
праці та соціального захисту населення, а одержувач пенсії та грошової допомоги
– подати нову заяву в орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення.

У разі невиконання одержувачем пенсій та грошової
допомоги цієї умови орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення припиняє перерахування
відповідно пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем
установу банку і здійснює виплату через підприємство поштового зв’язку за
місцем проживання одержувача в установленому порядку.

Перерахування коштів установам уповноважених банків
здійснюється протягом місяця за періодами виплати.
Періоди виплати визначаються органами Пенсійного фонду, органами праці та соціального захисту населення та уповноваженими банками
згідно з укладеними між ними угодами (як правило таких періодів може бути від 3
до 8).

Органи Пенсійного фонду або органи праці та соціального захисту населення на підставі заяв одержувачів
пенсій та грошової допомоги на відкриття рахунків складають:

списки на зарахування пенсій та грошової допомоги
на поточні рахунки у двох примірниках;

опис списків на зарахування пенсій та грошової
допомоги на поточні рахунки у трьох примірниках;

довідку щодо джерел фінансування
виплати пенсій та грошової допомоги в одному примірнику.

Списки у двох примірниках за один день до початку
кожного виплатного періоду місяця, за який виплачується пенсія та грошова допомога,
подаються органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального
захисту населення відповідним установам уповноваженого банку разом з двома
примірниками описів за пенсіями та грошовою допомогою.

Органи Пенсійного фонду перераховують кошти у повному
обсязі установам банків на
початок виплатного періоду. З метою рівномірного
фінансування установ банків протягом виплатного періоду, проектом постанови
вводиться таке поняття як “дата виплати” та пропонується проводити
перераховування коштів органами Пенсійного фонду України не пізніше як за один
операційний день до встановленої дати виплати.

 

4. Описання
механізму і заходів, які забезпечать розв’язання
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Запропонованим проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонується внести зміни до Порядку виплати
пенсій і грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через
їх поточні рахунки у банках та передбачити, якщо суми пенсій та грошової
допомоги одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з
поточного рахунка більше як один рік уповноважений
банк зобов’язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду або
орган праці та соціального захисту населення не пізніше 28-го числа місяця,
у якому настали такі обставини.

Зазначена
пропозиція уточнює діючі норми щодо обов’язку банку
повідомляти органи Фонду або праці та соціального захисту населення про
випадки, коли суми пенсій та грошової допомоги одержуються за довіреністю
більше як один рік або не одержуються з поточного рахунка більше як один рік з
метою уникнення переплат пенсій та грошової допомоги.

На сьогоднішній день, органи Пенсійного фонду
перераховують кошти у повному обсязі установам банків на початок виплатного періоду. З метою рівномірного
фінансування установ банків протягом всього виплатного періоду, проектом
постанови вводиться таке поняття як “дата виплати”  та пропонується, що перерахування коштів
установам уповноважених банків здійснюється протягом місяця за періодами та датами
виплати
. Періоди та дати виплати визначаються органами праці та соціального захисту населення, органами праці та соціального
захисту населення, органами Пенсійного фонду та уповноваженими банками згідно з
укладеними між ними угодами.

Крім цього, з метою удосконалення положень щодо
перерахування коштів на виплату пенсій проектом акту пропонується передбачити,
що органи Пенсійного фонду України перераховують кошти не пізніше
як за один операційний день до встановленої дати виплати.

Також, пропонується уточнити прядок формування списків
на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки, зокрема перший примірник списків формується за датою виплати
і у порядку зростання номера особового рахунка, а другий – за датою виплати
і у порядку зростання номера пенсійної (особової) справи.

При цьому, у формі паперового списку (додаток 2) у графі 6
пропонується вказувати ідентифікаційний номер одержувача, у графі 7 – дату
виплати, у графі 8 – причину її незарахування, а на магнітних носіях (абзац
другий пункту 17) із зазначенням ідентифікаційного номера одержувача  (10 символів), дати виплати  (2 символи).

У формі опису списків на зарахування пенсій та
допомоги на поточні рахунки (додаток 3) також пропонується зазначати нову
колонку “дата виплати”.

Разом з цим, проектом уточнюється положення пункту
20 Порядку, та пропонується передбачити що після
зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів уповноважений банк завіряє
списки на зарахування пенсій та грошової допомоги та описи до них і не пізніш
як через два робочі дні після останньої дати виплати у кожному виплатному
періоді
повертає органам Пенсійного фонду або органам праці та соціального захисту населення другі примірники списків та по
одному примірнику описів до них.

Незараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше наступного операційного дня після надходження коштів
повертаються уповноваженим банком органам праці та соціального захисту
населення або органам Пенсійного фонду України. При цьому здійснюється
відповідна позначка
на другому примірнику списків
та їх описів.

 

5.
Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у
разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта дасть
можливість зменшити фінансове навантаження на органи
Пенсійного фонду, пов’язане з необхідністю перерахування установам
уповноважених банків усієї суми коштів, необхідних для виплати пенсій через
поточні рахунки одержувачів, на початок виплатного періоду та забезпечити
своєчасну виплати пенсії органами Пенсійного фонду України.

Вплив зовнішніх факторів на дію
проекту регуляторного акту не передбачається.

 

6. Очікувані
результати прийняття акта

Основним очікуваним результатом прийняття проекту
постанови є удосконалення Порядку виплати пенсій і грошової допомоги за згодою
пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у
банках.

 

 

витрати

вигода

Держава

немає

врегулювання
актуального в державі питання щодо своєчасності
виплати пенсій

Населення

немає

реалізація
права на пенсійне забезпечення

 

Суб’єкти
господарювання

немає

зменшення
існуючого документообігу між органами Пенсійного фонду та установами
уповноважених банків

 

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

 

7.
Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт діятиме з
дня його опублікування. Термін дії запропонованого
проекту постанови  не обмежений.

 

8. Визначення показників
результативності регуляторного акта

1)  розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних із дією акта – відсутні;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – у 2008
році кількість банків, через які здійснюється виплата пенсій складає – 94;

3) розмір коштів і час, що
витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними
з виконанням вимог акта – витрати суб’єктів господарювання на впровадження та
виконання цього регуляторного акта відсутні;

4) рівень поінформованості
суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта –
високий, оскільки проект постанови розміщено в мережі Інтернет на сайті
Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua.

 

9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного
акта буде здійснено після набрання чинності цим
регуляторним актом, шляхом аналізу виключно статистичних даних, зокрема:

кількості банків, через які
здійснюється виплата пенсій.

 

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

 

Повторне відстеження результативності регуляторного
акта буде здійснено через рік після набрання проектом
постанови чинності шляхом аналізу в порівнянні з базовим відстеженням.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Відстеження результативності буде здійснено по
показникам результативності спільно департаментом пенсійного забезпечення та
юридичним управлінням Пенсійного фонду України.

 

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта
покладено на заступника Голови правління В.С. Никитенко.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено
юридичним управлінням Пенсійного фонду України.

 

Голова
правління                                                            О. Зарудний

background Layer 1