Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ   РЕГУЛЯТОРНОГО   ВПЛИВУ

 

Проект
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику господарської діяльності, та періодичності проведення
планових заходів, що здійснюються органами Пенсійного фонду України”

 

1. Визначення та аналіз проблеми,
яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику господарської діяльності, та періодичності проведення
планових заходів, що здійснюються органами Пенсійного фонду України” розроблено
на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 №
26363/324/1-07 з метою реалізації норм Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Необхідність прийняття проекту
постанови Кабінету Міністрів України пов’язана із визначенням критеріїв ризику
господарської діяльності та періодичності проведення планових заходів, які
здійснюються органами Пенсійного фонду України.

 

2. Визначення цілей державного
регулювання

Прийняття даного регуляторного
акту повинно вирішувати наступні цілі:

  реалізувати
норми Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”;


  затвердити загальні критерії ризику
господарської діяльності суб’єктів господарювання;

    розподілити суб’єктів господарювання за
ступенями ризику;

        
визначити періодичність проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання.

 

3. Альтернативні
способи досягнення цілей

Альтернативними
способами досягнення встановлених цілей є існуючий порядок проведення перевірок
суб’єктів господарювання.

На  сьогоднішній день відповідно до статті 64
Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” органи Пенсійного фонду України мають
право не частіше одного разу на календарний рік проводити планові, а також у
випадках передбачених законодавством, – позапланові перевірки підприємств,
установ, організацій та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з
питань нарахування та сплати страхових внесків.

Проведення
планових виїзних перевірок органами Пенсійного фонду України здійснюється
відповідно до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок
органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням
і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 619.

Планові
виїзні перевірки проводяться відповідно до планів-графіків, які формуються
органами Пенсійного фонду України та іншими контролюючими органами щокварталу з
місцезнаходженням суб’єкта господарювання стосовно якого проводиться така
перевірка, та погоджуються з відповідними органом державної податкової служби
щодо одночасного їх проведення. Про проведення планової виїзної перевірки
платнику надсилається письмове повідомлення не пізніше ніж за десять днів до
дня її проведення.

У разі
неможливості проведення планових виїзних перевірок всіма контролюючими органами
(відсутність умов праці для всіх перевіряючи, неможливість спільної роботи
працівників суб’єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці,
одночасно з усіма перевіряючими) вони проводяться за згодою суб’єкта
господарювання у погоджені з ним строки.

Працівники
органів Пенсійного фонду України приймають участь у перевірках фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності лише тих з них, які використовують працю
найманих працівників.

Контроль
за станом розрахунків фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які
не використовують працю найманих працівників, здійснюється на підставі актів
звірок з органами державної податкової служби.

Позапланові
перевірки органи Пенсійного фонду України проводять за наявності хоча б однієї
з обставин, визначених статтею 3 Указу Президента України від 23.07.1998 № 817
“Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності”, а саме, якщо:

– за
наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення
платником страхових внесків норм законодавства;


платником не подано в установлений строк документів обов’язкової звітності;


виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов’язкової звітності;


платник подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства
посадовими особами органу Пенсійного фонду під час проведення планової чи
позапланової перевірки;

– у разі
виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала
правові відносини з платником страхових внесків, якщо платник не надасть
пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит
органу Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту.

Встановлені
Указом обмеження у строках та підставах проведення перевірок не поширюються на
перевірки, що проводяться на особисте прохання платників або перевірки
платників, які мають заборгованість із заробітної плати працівників.

З метою
формування партнерських відносин між платниками страхових внесків і органами
Пенсійного фонду України та стимулювання їх до своєчасних розрахунків по
платежах, Фонд спрямовує свої підвідомчі органи на зменшення кількості
перевірок суб’єктів господарювання.

Якщо у
2000 році перевірено 1019,1 тис. платників, то у 2007 – лише
121,3 тис., з яких 29,0 тис., або майже четверта частина – планові виїзні
перевірки, здійснюються органами Фонду одночасно та в терміни, погоджені з
державною податковою службою.

Однак,
рівень платіжної дисципліни від цього не погіршився. Навпаки, якщо у 2000-2003
роках до Фонду надходило 75-80 відсотків належних до сплати внесків, то у 2007
році рівень сплати становить 99,5 відсотка.

При
цьому, камерально (безконтактно) перевіряються усі звіти (зобов’язання)
платників. Наприклад: у 2007 році у такий спосіб перевірено 7,8 млн. звітів.

Отже,
кількість документальних (планових та позапланових) перевірок складає лише 1,5
відсотка від камерально перевірених платників.

Прийняття
проекту постанови
Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику господарської діяльності, та періодичності проведення
планових заходів, що здійснюються органами Пенсійного фонду України” дозволить
удосконалити організацію роботи щодо формування плану-графіка проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання та забезпечити об’єктивність і
прозорість при здійсненні державного нагляду (контролю) за додержанням
суб’єктами господарювання повноти нарахування та сплати страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

 

4. Описання механізму і
заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного
акта

Проектом постанови пропонується розподілити
суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку як страхувальники у
Пенсійному фонді, за ступнем ризику їх господарської діяльності щодо повноти
нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування та визначити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Пропонується
установити такі ступені ризику – високий, середній та незначний.

До суб‘єктів господарювання з високим ступенем ризику можуть бути віднесені
ті, що:

1)
використовують працю найманих осіб за відсутності нарахування страхових
внесків на фонд оплати праці;

2) не подають в установлені строки
відомості, передбачені законодавством;

3) систематично порушують граничні
строки сплати страхових внесків;

4)
щодо яких наявна інформація підрозділів податкової міліції, органів державної
влади чи третіх осіб про ухилення суб’єкта господарювання від сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів).

До суб‘єктів господарювання з середнім ступенем ризику можуть бути
віднесені ті, що:

1) здійснюють нарахування страхових внесків на фонд оплати праці у  розмірі менше мінімального;

2) порушують терміни подачі відомостей, передбачених законодавством;

3) порушують граничні строки сплати страхових внесків;

4) мають виявлені під час камеральних перевірок помилки,
протиріччя у звітах (відомостях), поданих страхувальником.

Якщо суб’єкти господарювання не мають жодної з ознак,
передбачених для суб’єктів господарювання з високим  та середнім ступенем ризику, то такі суб’єкти
господарювання вважаються суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику.

Також, проектом постанови
пропонується визначити періодичність здійснення планових заходів, пов’язаних з
державним наглядом (контролем) за додержанням суб’єктами господарювання повноти
нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування, зокрема, для суб’єктів господарювання з високим ступенем
ризику – перевірки плануються проводити не частіше одного разу на рік; з
середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки, з незначним
ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення
встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість чітко визначити
критерії, за якими оцінюється ступінь ризику господарської діяльності суб’єктів
господарювання, та визначити періодичність проведення планових перевірок
суб’єктів господарювання.

Вплив зовнішніх факторів на дію
проекту регуляторного акту не передбачається.

 

 6. Очікувані результати прийняття акта

Основним
очікуваним результатом прийняття проекту постанови є чітке визначення критеріїв
ризику господарської діяльності суб’єктів господарювання та відповідно
визначення періодичності проведення планових заходів, які здійснюються органами
Пенсійного фонду України.

 

 

 

витрати

вигода

Держава

немає

врегулювання актуального в
державі питання щодо порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності

Населення

немає

реалізація права на пенсійне
забезпечення, що пов’язується із сплатою страхових внесків

Суб’єкти
господарювання

немає

1) чітке визначення
критеріїв ризику суб’єктів господарювання від провадження господарської
діяльності;

2) зменшення втручання у
господарську діяльність суб’єктів господарювання

 

Негативні
фактори прийняття акта відсутні.

 

 

7.
Обґрунтування строку чинності
регуляторного акта

Регуляторний
акт діятиме з дня його опублікування. Термін дії запропонованого проекту
постанови  не обмежений.

 

8.    
Визначення показників
результативності регуляторного акта

1)  за 2007 рік за результатами
документальних перевірок платників страхових внесків органами Пенсійного фонду
України донараховано 9,3 млн. грн., за І квартал 2008 року – донараховано 4,2
млн. грн.

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта – станом на 01.07.2008 в органах Пенсійного фонду
України перебувають на обліку 586,531 юридичних осіб та 258,148 фізичних осіб,
які використовують найману працю;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – витрати
суб’єктів господарювання на впровадження та виконання цього регуляторного акта
відсутні; відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності” строк здійснення планової
перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб’єктів малого
підприємництва – 5 робочих днів.

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта – високий, оскільки проект постанови розміщено в
мережі Інтернет на сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua.

 

 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

Базове
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання
чинності цим регуляторним актом, шляхом аналізу виключно статистичних даних,
зокрема:

кількості боржників до Пенсійного фонду,

розміру заборгованості зі сплати страхових внесків, пені та фінансових
санкцій.

Строк
виконання заходів 30 робочих днів.

Повторне
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після
набрання проектом постанови чинності шляхом аналізу в порівнянні з базовим
відстеженням.

Строк
виконання заходів 30 робочих днів.

Відстеження
результативності буде здійснено по показникам результативності спільно
департаментом надходження доходів та юридичним управлінням Пенсійного фонду
України.

 

Контроль за
виконанням вимог регуляторного акта покладено на заступника Голови правління
В.М. Короневського

Аналіз регуляторного впливу підготовлено юридичним управлінням
Пенсійного фонду України. 

 

Голова правління                                                             О.
Зарудний

 

background Layer 1