Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО 
ВПЛИВУ

 

Проект Закону України “Про
окремі питання погашення  боргів до
Пенсійного фонду України”

 

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми,
яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Законопроект розроблено на
виконання окремого доручення Прем’єр-міністра України від 27.02.2007 №
9791/0/1-07 з метою забезпечення погашення заборгованості зі сплати страхових
внесків до Пенсійного фонду України.

Необхідність прийняття Закону
України  “Про окремі питання
погашення  боргів до Пенсійного фонду
України”  пов’язана із стимулюванням
прискорення погашення боргів до Пенсійного фонду України та надання можливості
застрахованим особам реалізувати свої права на пенсійне страхування, оскільки
згідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
для розрахунку пенсії за віком до страхового стажу враховуються періоди, за які
щомісяця сплачено страхові внески.

 

2.
Визначення цілей державного регулювання

Згідно із Законом України від
9 липня 2003 року № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” (із змінами) у разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових
внесків страхувальники зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх
з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених цим Законом. 

Суми страхових внесків
своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у визначені цим
Законом строки, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових
внесків (далі – недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових
санкцій.

Крім цього, зазначеним Законом
передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за умови наявності
необхідного страхового стажу, тобто протягом якого особа підлягала
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця
сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Прийняття даного регуляторного
акту повинно вирішувати наступні цілі:

надання можливості розрахуватися
підприємствам з боргами до Пенсійного фонду без додаткових фінансових витрат,
тобто без сплати пені та фінансових санкцій за несвоєчасну сплату страхових
внесків;

реалізувати застрахованим
особам своє право на пенсійне забезпечення.

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

Альтернативними
способами досягнення встановлених цілей є існуючий механізм погашення , а саме:

територіальні органи
Пенсійного фонду за формою і у строки, визначені правлінням Пенсійного фонду,
надсилають страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату, яка є
виконавчим документом.

Протягом десяти робочих днів
із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхувальник зобов’язаний сплатити
суми недоїмки та суми фінансових санкцій.

Страхувальник у разі незгоди з
розрахунком суми недоїмки, зазначеної у вимозі про сплату недоїмки, узгоджує її
з органами Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного
фонду, а в разі неузгодження вимоги із органами Пенсійного фонду має право на
оскарження вимоги в судовому порядку.

Про оскарження вимоги
територіального органу Пенсійного фонду про сплату недоїмки до виконавчої
дирекції Пенсійного фонду або в судовому порядку страхувальник зобов’язаний
письмово повідомити відповідний територіальний орган Пенсійного фонду протягом
трьох робочих днів із дня звернення до виконавчої дирекції Пенсійного фонду чи
суду.

Узгодження вимоги
територіального органу Пенсійного фонду про сплату недоїмки здійснюється на
підставі заяви страхувальника, яка розглядається територіальним органом
Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів після її отримання, та поданих
страхувальником документів, що свідчать про неправильність обчислення сум
недоїмки, зазначених у вимозі.

У разі узгодження
страхувальником вимоги про сплату недоїмки з територіальним органом Пенсійного
фонду цей орган зобов’язаний у строк, визначений для розгляду заяви
страхувальника про узгодження вимоги, надіслати йому узгоджену вимогу про
сплату недоїмки, а страхувальник зобов’язаний сплатити узгоджену суму недоїмки
протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги.

У разі якщо
страхувальник, який одержав
вимогу територіального
органу Пенсійного фонду про сплату
недоїмки і протягом десяти робочих днів після
її отримання не сплатив зазначену у вимозі суму недоїмки разом з застосованою до нього фінансовою санкцією, включеної до вимоги, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, або не оскаржив вимогу в судовому
порядку, а також у разі якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів після
отримання узгодженої вимоги, відповідний орган Пенсійного фонду звертається в установленому законом порядку і подає вимогу про сплату недоїмки до відповідного підрозділу державної виконавчої служби. У зазначених випадках орган Пенсійного фонду також має право звернутися до суду чи господарського суду з позовом про стягнення
недоїмки.

Прийняття
законопроекту не зобов’язує страхувальників відмовлятись від альтернативних
способів, натомість надає їм додаткову можливість
за умови
сплати до 1 жовтня 2007 року у повному обсязі боргів до Пенсійного фонду
України, які склалися станом на 1 квітня 2007 року, не сплачувати штрафи та
пеню, передбачені пунктом 2 частини 9 статті 106 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” на момент його фактичного
погашення.

 

4. Описання механізму і
заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного
акта

Згідно із статтею 106 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за несплату
(неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування)
страхувальниками страхових внесків, накладається штраф залежно від строку
затримки платежу в розмірі 10, 20 або 50 відсотків зазначених сум. Одночасно на
суми своєчасно не сплачених (не перерахованих) страхових внесків і фінансових
санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів,
розрахована за кожний день прострочення платежу.

Загальний борг до Пенсійного фонду
України на 01.03.2007 становить 1626,5 млн. грн., у тому числі зі сплати
страхових внесків – 1328,0 млн. грн., зі сплати пені та фінансових санкцій –
298,5 млн. грн.

Оскільки, прострочка
платежів в основному перевищує 90 днів, що є підставою для застосування штрафу
у розмірі 50 відсотків, то у разі погашення вищезазначеного боргу
платникам будуть нараховані штрафи та пеня, що знову призведе до виникнення
боргу в сумі близько 1 млрд. грн.

Прийняття запропонованого
законопроекту дозволить розрахуватися підприємствам з боргами до Пенсійного
фонду без додаткових фінансових витрат, тобто без сплати пені та фінансових
санкцій за несвоєчасну сплату страхових внесків.

Крім того, з метою забезпечення
прав застрахованих осіб щодо пенсійного страхування, суб’єктам господарської
діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності
надана можливість до 1 липня 2007 року самостійно задекларувати та здійснити
сплату страхових внесків за період з 1 січня 2004 року по 1 квітня 2007 року
без застосування фінансових санкцій відповідно до чинного законодавства.

Водночас, погашення боргів дає
можливість застрахованим особам реалізувати свої права на пенсійне страхування,
оскільки згідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” для розрахунку пенсії за віком до страхового стажу враховуються
періоди, за які щомісяця сплачено страхові внески.

 Проектом Закону передбачається, що за умови
сплати до 1 жовтня 2007 року у повному обсязі боргів до Пенсійного фонду
України, які склалися станом на 1 квітня 2007 року, штрафи та пеня передбачені
пунктом 2 частини 9 статті 106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” на момент його фактичного погашення не застосовуються.

До суб’єктів господарської
діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності,
за умови проведення до 1 липня 2007 року самостійного декларування та
здійснення сплати страхових внесків, за період з 1 січня 2004 року по 1 квітня
2007 року, фінансові санкції передбачені частиною 9 статті 106 Закону України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” не застосовуються.

Дія Закону поширюватиметься
виключно на суб’єктів господарювання, які в повному обсязі погасять борги до
Пенсійного фонду.   

 

 

5.
Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Відповідно до статті 93
Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній раді Україні
належить, зокрема, Кабінету Міністрів України. Водночас, виключно Законом
регулюються найбільш значущі, найважливіші суспільні відносини шляхом
встановлення загальнообов’язкових правил (норм).

6. Очікувані результати прийняття
акта

Основним очікуваним результатом
прийняття законопроекту є створення механізму заохочення боржників до сплати
боргів до Пенсійного фонду та забезпечення прав застрахованих осіб на пенсійне
страхування.

 

 

витрати

вигода

Держава

немає

надходження коштів до
бюджету Пенсійного фонду за рахунок сплати заборгованості суб’єктами
господарювання

Населення

немає

реалізація права на пенсійне
забезпечення, що пов’язується із сплатою страхових внесків

Суб’єкти господарювання

немає

сплата боргів до Пенсійного
фонду України, без застосування штрафів та пені, передбачених Законом України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Негативні
фактори прийняття акта відсутні.

 

7.
Обґрунтування строку чинності
регуляторного акта

Регуляторний
акт діятиме з дня його опублікування.

 

8.    
Визначення показників
результативності регуляторного акта

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних з дією акта – загальний борг до Пенсійного фонду
України на 01.03.2007 становить 1626,5 млн. грн., у тому числі зі сплати
страхових внесків – 1328,0 млн. грн., зі сплати пені та фінансових санкцій
         298,5 млн. грн.;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта – кількість боржників складає 85 571 осіб, в т. ч.
фізичних осіб – 30 977 осіб.

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – штрафи та пеня
не застосовуються у разі сплати до 1 жовтня 2007 року  у повному обсязі боргів до Пенсійного фонду
України, які склалися  станом на 1 квітня
2007 року, для суб’єктів господарської діяльності, які застосовують особливі
умови оподаткування, обліку та звітності фінансові санкції не застосовуються –
за умови проведення до 1 липня 2007 року самостійного декларування та
здійснення сплати ненарахованих страхових внесків
за  період з 1 січня 2004 року по 1
квітня 2007 року;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта – високий.

 

9. Визначення заходів, за
допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного
акта

Базове відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності шляхом
аналізу виключно статистичних даних, зокрема:

кількості боржників до Пенсійного фонду,

розміру заборгованості зі сплати страхових внесків, пені та фінансових
санкцій.

 

Повторне
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після
набрання законопроектом чинності шляхом аналізу в порівнянні з базовим
відстеженням.

Відстеження
результативності буде здійснено по показникам результативності спільно
департаментом надходження доходів та юридичним управлінням Пенсійного фонду
України.

 

Контроль за
виконанням вимог регуляторного акта покладено на заступника Голови правління
О.С. Коренєв.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено юридичним управлінням
Пенсійного фонду України. 

 

 

Голова правління                                          Б.О. Зайчук.

 

background Layer 1