Пропустити навігацію

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

                      Проект

 

gerb 1

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

 

від                                                                                         2019 р.    №

 

 

Київ

 

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

                  

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

 

 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                       В. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від  ___________ 2019 р. №

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 

 1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”  (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2736; 2016 р., № 23, ст. 904; № 47, ст. 1702; 2017 р., № 76, ст. 2329; 2018 р., № 57, ст. 1992):

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“призначення та продовження виплати довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування  внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня              2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296). Призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) внутрішньо переміщеним особам, в тому числі особам, які відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” відмовились від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – внутрішньо переміщені особи), здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (далі – ЄІБД ВПО). Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі – соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть проводитися публічним акціонерним товариством “Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;”

 

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“При зверненні особи за призначенням, відновленням та продовженням виплати пенсії територіальні органи Пенсійного фонду України здійснюють її фізичну ідентифікацію шляхом фіксації місця і часу її звернення, в тому числі засобами фотофіксації, ідентифікують особу заявника шляхом порівняння з її даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду України, у порядку, що затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з  Мінсоцполітики.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – сімнадцятим.

 

3) в абзаці п’ятому слова “що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи” замінити словами “які є внутрішньо переміщеними особами”;

 

4) абзац сімнадцятий замінити абзацами такого змісту:

 

“У разі надходження до Пенсійного фонду України або до його територіальних органів інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Національної поліції, ДМС, Мінфіну, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка дає підстави вважати, що особа повернулась до покинутого місця проживання або особою подані недостовірні дані для призначення (відновлення, продовження виплати) виплати пенсії, виплата пенсії продовжується після особистого звернення особи, та проходження фізичної ідентифікації у порядку, визначеному в абзаці четвертому цього пункту, та за умови відсутності підстав, передбачених пунктами 2–5 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

 

Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право звертатися до Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Національної поліції, ДМС, Мінфіну, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою підтвердження або спростування інформації про повернення особи до покинутого місця проживання або повідомлених нею для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії відомостей.

 

Суми пенсійних  виплат, які не виплачені за період до місяця відновлення, обліковуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.”.

 

 1. У Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1702; 2018 р., № 39, ст. 1374, № 57, ст. 1992):
 2.  

1) у пункті 1 слова “виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання),” виключити;

 

2) у пункті 4 слова “територіальними органами Пенсійного фонду України,” виключити;

 

3) абзац другий пункту 6 виключити.

 

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 649 “Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2307):
 2.  

1) пункт 2 після слова “пенсійних” доповнити словами “та інших пов’язаних з ними”;

 

2) абзац четвертий пункту 2 Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затвердженого зазначеною постановою, після слів “нараховано пенсію” доповнити словами “(підвищення, надбавки, компенсацію, допомогу, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці)”. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”

 

Мета: Проект акта розроблено з метою удосконалення порядку призначення, відновлення та здійснення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено за ініціативою Пенсійного фонду України.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно із статтею 2 Закону України від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII               “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” правовий статус тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також правовий режим на зазначених територіях визначаються Законом України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях ”, Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципами та нормами міжнародного права.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України від 15 квітня 2014 р.
№ 1207-VII “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не отримують пенсії та інших соціальних виплат від уповноважених органів Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 10 Закону України від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” Кабінет Міністрів України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади щодо вжиття ними необхідних заходів із забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб відповідно до Закону України “ Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб ”.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 29 червня 2017 р. № 826/12123/16 визнано нечинними пункти 7, 8, 9, 13 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. № 365, та абзацу десятого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

Враховуючи зазначене, виникла потреба у нормативному врегулюванні питання з поновленням виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам.

 

 1. Суть проекту акта

Проектом пропонується внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” та Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р.
№ 365,  передбачивши, що пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, в тому числі осіб, які відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” відмовились від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, здійснюється органами Пенсійного фонду за принципом екстериторіальності незалежно від зміни місця проживання в подальшому. Інформація про таке місце проживання встановлюватиметься органами Пенсійного фонду України самостійно на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, та не потребуватиме додаткових звернень цих осіб.

Облік фактів звернення осіб за призначенням та відновленням пенсії та їх ідентифікацію шляхом фіксації місця і часу звернення пропонується проводити у порядку, що затверджений Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики України.

При здійсненні пенсійного забезпечення органи Пенсійного фонду використовують відомості, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та надходять від правоохоронних органів, органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Також, проектом пропонується уточнити перелік виплат, які Пенсійним фондом України фінансуються з державного бюджету та погашення заборгованості з яких здійснюватиметься відповідно до Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України          від 22 серпня 2018 р. № 649.

 

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Закон України “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”;

Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”;

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”;

 

 

Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365;

постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 649 “Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду”.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 

 1. Прогноз впливу

Проект акта дозволить визначити механізм призначення, відновлення та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, а також здійснення контролю за використанням коштів, призначених для виплати пенсій.

Проект акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоровʼя, екологію та навколишнє природне середовище.

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

Проект акта не є регуляторним.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Проект акта потребує погодження із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілок.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 1. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного веб-порталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

 1. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

 1. 111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить удосконалити порядок призначення, відновлення та здійснення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                                                            Є. КАПІНУС

 

 

“____” ____________ 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background Layer 1